Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

Про кафедру:

На кафедрі МЕВ проводиться робота щодо добору, навчання та підвищення фахового рівня професорсько-викладацького складу, забезпечення його стабільності, нарощування інтелектуального потенціалу.

Загалом, на кафедрі міжнародних економічних відносин працює 18 викладачів, з них : докторів наук - 3, кандидатів наук - 9.


Склад кафедри міжнародних економічних відносин:

 

  

Зв'язки кафедри:

 

Кафедра міжнародних економічних відносин підтримує і розвиває зв'язки з Американською Радою по співробітництву в галузі освіти і вивченню мов (ACCELS), Міжнародним Фондом Відродження, Радою Міжнародних Наукових Досліджень та Обмінів (IREX), Бюро Німецької академічної служби обміну, посольствами зарубіжних країн в Україні та підрозділами міністерств освіти різних країн. Відбувається постійний пошук інших фондів та організацій. 

У 2010/2011 навчальному році кафедри факультету міжнародних економічних відносин співпрацювали з Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Вищою школою економічною в Стальовій Волі, Донецьким Національним університетом, Львівською академією мистецтв, Київським Національним університетом імені Тараса Шевченка, Сумським економічним університетом, Кишинівським Національним університетом, Вищою школою економічною у Варшаві, університетом економічним в Кракові, Чернівецьким торговельно-економічним інститутом КНУ ім. Т. Шевченка, Інститутом регіональних досліджень НАН України, Вроцлавським економічним університетом, виконуючи спільні науково-дослідні роботи та проводячи конференції та семінари.

Викладачі кафедр факультету підвищували свою ділову кваліфікацію шляхом опрацювання економічної літератури, роботи над науковими працями, участі у наукових конференціях, кафедральних і міжкафедральних наукових семінарах, наукових школах.

У 2010-2011 навчальному році викладачі кафедри взяли участь у 24 конференціях (Всеукраїнська науково-практична, навчально-методична, наукова, міжнародна науково-практична), 2 круглих столах, 4 семінарах  та 1 телевізійній програмі.

Досить широкою була географія зарубіжних (Стальова Воля, Республіка Польща;  Ростов-на-Дону, Росія;  Любляна, Словенія) та українських (Львів, Чернівці,  Дніпропетровськ,  Київ,  Запоріжжя, Одеса,  Тернопіль) конференцій.Матеріально-технічна база

Навчальний процес студентів спеціальності "Міжнародні економічні відносини" забезпечений необхідними навчальними приміщеннями. Загальна площа приміщень кафедри (за винятком коридорів та місць громадського користування) складає 618,0 кв. м., площа аудиторного фонду кафедри - 569,5 кв. м. Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечений необхідними приміщеннями для роботи (є один робочий кабінет для викладачів площею 32 кв.м, комп'ютерний клас - аудиторії площею 21 кв.м., а також приміщення для навчально-методичної літератури і технічних засобів площею 19 кв.м.).

Кафедра має спеціально обладнаний комп'ютерний клас з 10 комп'ютерами (для проведення практичних занять, оцінки поточного й рубіжного контролю знань студентів, виконання курсових та дипломних робіт). На практичних заняттях, лекціях та при захисті курсових і дипломних робіт використовуються діапроектори.Студенти, які вчаться на спеціальності "Міжнародні економічні відносини", користуються бібліотечними залами академії та власною бібліотекою кафедри МЕВ.

Виховна робота кафедри МЕВ

Праця колективу кафедри в умовах ринкової економіки, політичного, соціального відродження, як це визнано Державною національною програмою "Освіта", Україна XXI століття, затвердженої Президентом України в 1994 р. орієнтована на "забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства", диктує кардинальні зміни в організації виховної роботи у вузі, вимагає приділити їй особливу увагу.

Основні засади виховної роботи кафедри визначає: 1) "Концепція національного виховання", схвалена Всеукраїнською педагогічною радою працівників освіти 30 червня 1994 року, 2) "Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти", прийнята Міністерством освіти України у лютому 1996 року, 3) Рішення колегії Міністерства освіти України від 28 жовтня 1998 року № 14/6-8 "Про стан та проблеми національно-громадського виховання у вищих навчальних закладах України" та 4) Методичні рекомендації Міністерства освіти України "Про організацію управління виховним процесом у вищих закладах освіти" від 12 січня 1999 року.

Виходячи із вищеназваних документів, професорсько-викладацький колектив кафедри розглядає виховний процес як цілеспрямоване управління процесом розвитку особистості через створення середовища із сприятливим духовним та моральним кліматом і зручними умовами для розвитку Людини - фізично здорової, інтелектуально розвиненої, фахово компетентної, духовно багатої, морально зрілої та соціально активної особистості, яка бачить і реалізує свій інтерес в контексті інтересу загальнолюдського та національного.

 

 

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"