Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія
 


Макогін Зоряна Ярославівна

К.е.н., старший викладач кафедри «Міжнародні економічні відносини».

 

Закінчила Львівську комерційну академію, факультет «Міжнародні економічні відносини» у 2007 р.

 

Кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток українсько-китайських економічних відносин з позиції стратегічного партнерства» захистила у 2011 р.

 

У даний час працює на посаді старшого викладача кафедри МЕВ. Стаж роботи у ЛКА  ‒ 5 років. Є автором близько 30 наукових статей – 4 з яких опубліковані у загальноукраїнських журналах.

 

Будучи студенткою займала посаду відповідального секретаря у Студентському науковому товаристві Львівської комерційної академії та брала активну участь в організації студентської наукової роботи. За час членства в СНТ ЛКА взяла участь у 9 студентських Міжнародних та Всеукраїнських конференціях та семінарах (отримала грамоти та сертифікати за участь), у тому числі: у ІХ Міжнародній економічній літній школі для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» (м. Донецьк), ІІ польсько-українському семінарі-практикумі «Економіка в культурі-культура в економіці» (м. Стальова Воля).

 

Взяла участь у конференції "Сучасні інтелектуальні і економічні аспекти членства Польщі в Європейському союзі" 30-31 травня 2008 року, м. Замость з виступом на тему: "Порівняльний аналіз комплементарності економік України до Польщі та Китаю".

 

Основні досягнення: переможець міжнародного конкурсу наукових робіт (19 травня 2011 р.) серед молодих учених на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця у номінації “Актуальність дослідження та аргументованість рекомендацій”. Назва конкурсної роботи: “Структурні зміни в світовій економіці під впливом глобалізації”.

 

Володіє англійською, російською мовами. 

 

Дисципліни, що викладаються:

- Світові фінансові системи;

- Міжнародна торгівля;

- Управління соціальним капіталом;

- Міжнародна економіка;

- Міжнародний інноваційний менеджмент;

- Міжнародний менеджмент.

Пріоритетним напрямом діяльності Макогін Зоряни Ярославівни є аналіз україно-китайських економічних зв’язків, що стало основою для написання наступних публікацій:

Загальноукраїнські журнали:

1. Щербата З.Я. Механізм впливу експорту Китаю на основні макроекономічні показники України // Науково-технічна інформація.― 2009. ―№4(42).― С.26-29 

2. Щербата З.Я. Порівняльний аналіз впливу світової фінансової кризи на обсяги зовнішньої торгівлі між Україною, Китаєм та Польщею // Актуальні проблеми економіки. ― 2009. ―№11.― С.12-19

Інші публікації:

1. Щербата З.Я. Обгрунтування критеріальних підходів до вибору  стратегічного партнерства // / Вісник ЛКА. ― 2008. ― Спеціальний випуск. Збірник наук. праць. ― випуск 28.― С. 547―551.

2. Щербата З.Я. Концептуальні засади стратегічного партнерства // Збірник наукових праць. ― Економіка: проблеми теорії та практики ― випуск 247, том V. ― С. 1205― 1209.

3. Щербата З.Я. Вплив фінансової дестабілізації на обсяги зовнішньої торгівлі України // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Оптимізація наукових досліджень 2009, м. Миколаїв. ― С.119― 124

4. Щербата З.Я. Вплив світової фінансової кризи на обсяги зовнішньої торгівлі товарами між Україною та Китаєм // / Вісник ЛКА. ― 2009. ― Спеціальний випуск. Збірник наук. праць. ― випуск 10.― С. 200―204.

5. Щербата З.Я. Застосування гравітаційної моделі при оцінці україно-китайських економічних зв'язків // Збірник наукових праць. ― Севастополь-Донецьк: ДонНУ, РФ НИСИ в м. Донецьку, 2009. ―С.376-380

6. Яхно Т.П., Щербата З.Я. Досвід країн у розбудові стратегічного партнерства: приклади для країн // НАУКА МОЛОДА (Видання Ради молодих вчених ТНЕУ). ―2010.― Випуск 13. - Електронний ресурс: http://www.tneu.edu.ua/content/rmv/files/20100714183346-Nauka-moloda.doc

7. Макогін З.Я. Проблеми на шляху до залучення інвестицій з Китаю та шляхи їх вирішення // Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 жовтня. 2010 р.: В 3 т. ―Д.: Біла К.О., 2010. ― Т. 1. ―С.19-22

8. Макогін З.Я. Вплив “тіньового імпорту” з Китаю на економіку України // Вісник ЛКА

9. Макогін З.Я. "Співпраця з Китаєм як чинник інвестиційної забезпеченості України у контексті формування економічної безпеки" // Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: Матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару 17 вересня 2010 року. - Львів: ЛьвДУВС, 2010. - С.52-54

Презентації виступів на конференціях:

1. "Сучасні інтелектуальні і економічні аспекти членства Польщі в Європейському союзі" 30-31 травня 2008 року, м. Замость з виступом на тему: "Порівняльний аналіз компліментарності економік України до Польщі та Китаю"

2. „Євроінтеграційні процеси України в умовах макроекономічної дестабілізації”, ЛІЕТ (21 травня 2009 р., м. Львів) Доповідь на тему: „Порівняльний аналіз впливу світової фінансової кризи на обсяги зовнішньої торгівлі між Україною, Китаєм та Польщею”

3. Участь у конференції "Проблеми встановлення внутрішнього ринку України" (14-16 квітня 2010 р. м. Львів)

Доповідь на тему: "Вплив "тіньового імпорту" з Китаю на економіку України"

 

Участь у інших наукових конференціях, семінарах, круглих столах:

1. Участь у конференції „Проблеми розвитку національної економіки в умовах глобальної фінансово-економічної дестабілізації”, ЛКА, (24-27 березня 2009 р., м. Львів)

Доповідь на тему: „Вплив світової фінансової кризи на обсяги зовнішньої торгівлі товарами між Україною та Китаєм”

2. Участь у конференції „Оптимізація наукових досліджень – 2009” (17 червня 2009 р.

м. Миколаїв)

Доповідь на тему: „Вплив фінансової дестабілізації на обсяги зовнішньої торгівлі України”

3. Участь у конференції "Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації" (25-26 лютого 2010 м. Тернопіль)

Доповідь на тему: "Досвід країн у розбудові стратегічного партнерства: приклади для України"

4. Участь у конференції „Стратегії протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці: регіональний вимір” (28-29 травня  2010 р. м. Запоріжжя)

Доповідь на тему: "Особливості співпраці Китаю та Львівської області"

5. Участь у конференції "Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання" (17 вересня 2010 р. м. Львів)

Доповідь на тему: "Співпраця з Китаєм як чинник інвестиційної забезпеченості України у контексті формування економічної безпеки"

6. Участь у III Международной научно-практической конференции "Инвестиционные приоритеты эпохи глобализации:влияние на национальную экономику и отдельный бизнес" (7-8 жовтня 2010 р. м. Дніпропетровськ)

Доповідь на тему: "Проблеми на шляху до залучення інвестицій з Китаю та шляхи їх вирішення"

7. Участь у конференції "Соціально-економічні та демографічні наслідки системної кризи в Україні та шляхи їх подолання"( 26 листопада 2010 р. м. Київ)

Доповідь на тему: "Особливості україно-китайських торговельних відносин у період макроекономічної дестабілізації: регіональний аспект"

8. Участь у Всеукраїнській иауково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів “Розвиток економіки України в умовах глобалізації” (м. Харків)

Доповідь на тему: “Комплекс заходів по залученню інвестицій з Китаю як чинника модернізації вітчизняних підприємств у контексті процесу євроінтеграції України”

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"