Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

Федоришин Надія Юріївна

 

Асистент кафедри МЕВ, веде практичні заняття з дисциплін:

"Економічна дипломатія"

"Зовнішня політика України"

 

Освіта - Львівська комерційна академія, магістр міжнародних економічних відносин, 2004 р.

У 2004-2007 рр. навчалася в аспірантурі Національного інституту стратегічних досліджень.

У 2007 р. захистила дисертацію на тему «Міжнародне співробітництво кооперативних організацій у процесі європейської інтеграції України» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Стаж роботи у ЛКА - 4 роки.

Дисципліни, що викладаються: „Теорія міжнародних відносин", „Теоретичний семінар МЕВ", „Міжнародна економіка", „Зовнішня політика України", „Міжнародний менеджмент", „Міжнародна інформація".

На магістратурі МЕВ: „Іллегалізація економічної діяльності", „Теоретичний семінар МЕВ".

Для вечірнього та заочного факультету: „Міжнародна економіка", „Міжнародний менеджмент".

Кількість статей - 17.

Гранти: грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, назва проекту „Міжнародна інтеграція кооперативного сектора економіки в умовах активізації співробітництва України з ЄС", 2005.

Участь у конференціях:

- міжнародна науково-практична конференція „Україна у пост-біполярній системі міжнародних відносин" (м. Київ, 2004 р.);

- ХІ, ХІІ, XIII міжнародні науково-практичні семінари „Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект" (м. Донецьк, 2005 р., 2006 р., 2007 р.);

- міжнародна наукова конференція „Актуальні проблеми теорії і практики кооперативного руху" (Російська Федерація, м. Енгельс, 2005 р.),

- міжнародна науково-практична конференція „Туристична індустрія як вектор регіонального розвитку" (м. Чернівці, 2005 р.);

- VIII міжнародна науково-практична конференція „Міжнародна торгівля у контексті європейської інтеграції: проблеми теорії і практики" (м. Київ, 2005 р.);

- І, ІІ та ІІІ міжнародні науково-практичні конференції „Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції" (м. Луцьк, 2005 р. та 2006 р., м. Львів, 2007 р.);

- міжнародний форум „Як досягти ринкового успіху в сфері культури" (Республіка Польща, м. Стальова Воля, 2006 р.);

- ІV міжнародна наукова конференція „Проблеми та перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках ОЧЕС" (Болгарія, м. Свіштов, 2006 р.);

- VII міжнародна науково-практична конференція „Конкурентоспроможність національної економіки" (м. Київ, 2007 р.);

- міжнародна науково-практична конференція „Проблеми розвитку транзитивної економіки: інноваційність, стійкість, глобалізація" (Республіка Білорусь, м. Мінськ, 2007 р.);

- конференція „Ольвійський Форум - 2007: Україна в геоекономічному просторі" (м. Миколаїв, 2007 р.);

- ІІ міжнародна науково-практична конференція „Інтеграція України у світовий економічний простір" (м.Тернопіль, 2008 р.);

- XVІІ міжнародна науково-практична конференція „Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів" (м. Чернівці, 2008 р.).

Педагогічний стаж: 4 роки.

Публікація результатів наукової праці

1. Моренова Н.Ю. Міжнародна кооперативна співпраця як інструмент секторальної економічної інтеграції України в ЄС // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2005. - С. 210-216. Link

2. Моренова Н.Ю. Роль кооперативних організацій у збалансуванні товарної пропозиції та попиту на національному ринку // Вісник Львів. комерц. акад. - Сер. економ. Вип. 18. Ч. 1. - Л.: Вид-во ЛКА, 2005. - С. 254-259.

3. Моренова Н.Ю., Рехлецька А.А. Кооперативний сектор української економіки у розвитку міжнародного зеленого туризму // Наук. вісник Чернівецького торг.-економ. ін-ту КНТЕУ. Вип.ІV. Економ. науки. Ч.3. - Чернівці: АНТ Лтд, 2005. - С. 50-57. Link

4. Моренова Н.Ю. Вступ України до СОТ: вплив на систему споживчої кооперації // Міжнародна торгівля у контексті європейської інтеграції: проблеми теорії і практики. Зб. матер. VIII міжнар. наук.-практ. конф. 27 трав. 2005 р. - К.: УАЗТ, 2005. - С. 255-257.

5. Моренова Н.Ю., Писаренко С.М., Семів С.Р. Конкурентоспроможність економіки України в умовах євроінтеграції // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. науч. тр. -  Донецк: ДонНУ, 2006. - С. 884-890. Link

6. Моренова Н.Ю. Міжнародний кооперативний рух у глобалізованій економіці // Вісник Львів. комерц. акад. Сер. економ. Вип. 20. - Л.: Вид-во ЛКА, 2006. - С. 508-516. Link

7. Моренова Н.Ю. Вплив вступу України в СОТ на кооперативний сектор української економіки // Вісник Львів. комерц. акад. Сер. економ. Вип. 22. - Л.: Вид-во ЛКА, 2006. - С. 213-217. Link

8. Моренова Н.Ю. Определяющие факторы развития кооперативного движения в странах с переходной экономикой // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках ЧЭС и ГУАМ. Сб. науч. тр. - Свиштов-Донецк, 2006. - С. 153-159. Link

9. Федоришин Н.Ю. Визначальні чинники поглиблення міжнародного співробітництва системи споживчої кооперації України // Вісник Львів. комерц. акад. Сер. економ. Вип. 23. - Л.: Вид-во ЛКА, 2006. - С. 207-211. Link

10.         Моренова Н.Ю., Мокій А.І., Дідич О.-Г.О. Структурно-інституційне забезпечення конкурентоздатності продукції народної творчості // Miedzynarodowe forum kultury i ekonomii "Jak odniesc sukces rynkowy w dzialalnosci kulturalnej". Wyzsza szkola ekonomiczna w Stalowej Woli, 2006. - S. 87-97. Link

11.   Федоришин Н.Ю. Теоретичні моделі міжнародної економічної інтеграції та їх адаптивність до умов перехідної економіки // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. науч. тр. -  Донецк: ДонНУ, 2007. - С. 330-338. Link

12.   Федоришин Н.Ю., Мокій А.І. Передумови реалізації регіонально-секторальної моделі інтеграції України в ЄС // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. Вип. 12 (за заг. ред. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). - К.: Видавн.-поліграф. центр „Київський університет", 2007. - С. 144-153. Link

13.   Федоришин Н.Ю., Писаренко С.М., Семів С.Р. Конкурентоспроможність регіонів України в умовах поглиблення міжнародної інтеграції // Наук. праці: Наук.-методичний журнал. Т. 72. Вип. 59. Економ. науки. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2007. - С.58-63. Link

14.   Федоришин Н.Ю., Бабець І.Г., Мокій О.А. Стратегічні пріоритети формування регіональної інфраструктури інноваційного розвитку // Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г.Рубана. - К.: НІСД, 2007. - С. 360-367. Link

15.   Федоришин Н.Ю. Міжнародна економічна інтеграція як форма забезпечення національної конкурентноздатності в умовах глобалізації // Зб. тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Інтеграція України у світовий економічний простір". - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - С. 339-342.

16.   Федоришин Н.Ю. Особливості розвитку малого підприємництва у прикордонних регіонах // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів: Матер XVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. - Чернівці, 2008. - С. 162-165.

17.   Федоришин Н.Ю., Антонюк Г.Я. Напрями посилення конкурентоспроможності  АПК України на європейському продовольчому ринку  в умовах розширення зони вільної торгівлі // http://www.niss.gov.ua/Monitor/august08/02.htm. Link

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"