Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія
 

Куревіна Ірина Олегівна

 

 

К.е.н.

посада:

доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Короткі відомості:

Закінчила у 2003 році Львівський національний університет ім. Івана Франка по спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Навчалася в аспірантурі Львівська комерційна академія, у 2008 році у спеціалізованій Вченій раді Інститут світової економіки НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Конкурентоспроможність людського капіталу України в умовах міжнародної трудової міграції» за спеціальністю «Світова економіка і міжнародні економічні відносини».

В даний час викладає такі дисципліни:

  • Зовнішня політика України - спеціальність 6.030403;
  • Регулювання світової економіки спеціальність - 8.03040301;
  • Конфліктологія та теорія переговорів спеціальність - 6.030403.
  • Для заочного факультету: „Міжнародна економіка", „Міжнародний економічні відносини".

За весь період опубліковано понад 10 друкованих праць, в тому числі 2 монографії у співавторстві, 1 навчально-методичний посібник загальним обсягом 15,8 друк. арк.

В дослідженнях доц. Куревіної І.О. одним із пріоритетних напрямів є регулювання міграційними процесами.

Найважливіші праці:

Монографії:

Куревіна І.О. Міграційні процеси як чинник впливу на стан людського капіталу України // Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки-2006: Монографія / За ред. О.Власюка. - К.: НІСД, 2006. - С. 267-274 (у співавторстві).

Куревіна І.О. Міжнародна мігра­ція з України як чинник впливу на стан людського капіталу // Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю. Рубана. - К.: НІСД, 2007. - С. 299-309 (у співавторстві).

Посібники

Яхно Т. Куревіна І., Конфліктологія та теорія переговорів // Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 168 с.

Інші публікації

Куревіна І.О. Соціальний складник інноваційної моделі // Вісник ЛКА. - Збірник наукових праць. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005 - С. 126-130.

Куревіна І.О. Актуальність та методологічні аспекти управління розвитком соціального капіталу / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2005. - С. 750-753.

Куревіна І.О. Основні напрями української трудової міграції на шляху інтеграції України в ЄС // Вісник Хмельницького національного університету: Наук. журн. - 2005. - №2(66), Економічні науки. Том 1. - Хмельницький, 2005. - С. 196-198.

Куревіна І.О. Трудова міграція та основні напрями її регулювання в кон­тексті інтеграційних процесів // Вісник Львівської комерційної академії. Вип. 18: Серія: економічна, частина 1. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. - С. 31-35.

Куревіна І.О., Мокій А.І., Бабець І.Г. Інноваційна модель транскордонного співробітництва: передумови та перспективи реалізації //Соціально-еконо¬міч¬ні дослідження в перехідний період. Регіональна політика в Україні: сучасні форми та методи реалізації: Зб. наук. пр. Вип. 2(52)/ Інститут регіональних досліджень НАНУ. - Львів, 2005. - С. 272-291.

Куревіна І.О., Польова І.М. Інвестиційний та соціальний аспекти реструк­туризації підприємств вугільної галузі Львівської області // Регіональна бізнес-економіка та управління. - №7. - Вінниця: Вінницький фінансово-економічний університет, 2006. - С. 27-36.

Куревіна І.О. Міжнародна трудова міграція як чинник впливу на стан людського капіталу та економічне зростання //Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: Сб. науч. тр. - Свиштов-Донецк: ДонНУ-СА "Д.А.Ценов", 2007. - С. 633-638.

Куревіна І.О. Інтеграція України у світове господарство: міграційний аспект // Актуальні проблем міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 66, частина 2 / К: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007. - С. 173-179.

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"