Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

 

    Шевчук Віктор Олексійович, доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин.
    Народився 10 вересня 1963 р. у м. Золочеві Львівської області. У 1985 р. закінчив інженерно-економічний факультет Львівського торгово-економічного інституту за спеціальністю „Організація механізованої обробки економічної інформації" і одержав диплом інженера-економіста. З липня 1985 р. працював інженером-програмістом відділу АСУ Львівського торгово-економічного інституту. Впродовж 1989?92 рр. навчався в аспірантурі Фінансової академії при уряді Російської Федерації (м. Москва) і в грудні 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Прогнозирование показателей розничної торговли в системе облпотребсоюза". У квітні 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему „Взаємодія економічного зростання і платіжного балансу в транзитивних економіках".
    Зі січня 1993 р. принятий на посаду ассистента кафедри економічної информатики та АСУ Львівської комерційної академії (ЛКА) Укоопспілки. Зі серпня 1993 р. працював на посаді старшого викладача кафедри маркетингу і зовнішньоекономічних відносин, у 1997 р. обраний на посаду доцента цієї ж кафедри. Зі серпня 2000 р. працював доцентом кафедри міжнародних економічних відносин, а у жовтні 2004 р. обраний на посаду професора цієї кафедри. У листопаді 2005 р. обраний завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин.
    У 1994?05 рр. стажувався в університеті Нью-Мексико (США), а у 2000 р. ? в університеті Колорадо (США). Автор монографій „Економічні реформи в Латинській Америці: від фінансової стабілізації до стійкого економічного зростання" (1999 р.) і „Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України" (2001 р.), навчального посібника „Міжнародна економіка: теорія і практика" (2003 р.), а також понад 70 статей в наукових журналах „Економіка України", „Фінанси України", „Вісник НБУ", „Регіональна економіка", „Економіст", „Політика і час" та академічних збірниках наукових праць.

 

Презентаційний матеріал

 

1. Шевчук В. О.Слабка гривня як чинник спа­ду промислового виробництва і погіршення торговельного балансу// Вісник НБУ. -  № 8. - 2002. - C. 21―24. link

2. Шевчук В. О.Відмінний вплив “слабкої” грошової одиниці у транс­формаційних економіках / Матеріали наук.-практ. конф. “Стратегія монетарної політи­ки: проблеми вибору та засто­сування” (м. Київ, 23―24 квітня 2002 р.). - К.: НБУ, 2002. - С. 207―212. link

3. Шевчук В. О. Вплив монетизації валютних резервів НБУ на макроекономічні показники української економіки/ Матеріали наук.-практ. конф. “Монетарна політика в умовах економічного зростання” (Київ, 28 травня 2004 р.). - К.: НБУ, 2004. - С. 57―62. link

4. Shevchuk V. Interaction between Income-GDP and Industrial Output – and External Balance in the Eastern European and Baltic Countries // Journal of European Economies. – 2004. – Vol.3. – No.4. – P.399-429 link

5. Шевчук В. О.Взаємодія ВВП і промис­ло­во­го виробництва та зовнішньої рівноваги у країнах Східної Європи і Балтії// Журнал європейської економіки. ― 2004. ― Том 3. - № 4. -- С. 399―429. link

6. Шевчук В. О.Macroeconomic effects of the strong zloty/ Przestrzenno-czasowe mode­lo­wanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materiały z XXVII Ogólnopolskiego Semi­na­rium Naukowego zorganizo­wa­nego przez Zakład Teorii prog­noz Katedry Statystyki Aka­demii Ekonomicznej w Kra­kowie (Zakopane, 26-29 IV 2005 r.). Pod redakcja A. Zeliasia. Шевчук В. О.― Kraków: Akademia Ekono­micz­na, 2006. ― S. 111―124. link

7. Шевчук В. О.Інфляційний перегрів 2003-04 рр. та його наслідки: „помаранчеві” не винні// Журнал Ї. ― 2005. ― № 40. ― С. 40―48. link

8. Шевчук В. О.Інфляційний „перегрів” української економіки в 2003―2004 роках: причини та наслідки// Економіст. ― 2005. ― № 11. ― С. 33―37. link

9. Шевчук В. О.Взаємодія зростання ВВП і рахунків платіжного балансу ― поточного і фінансового// Вісник НБУ. ― 2006. ― № 7. ― C. 32―38. link

10. Шевчук В. О.Передумови та загрози «перегріву» ринку нерухомості та механізми його врегулювання// Стратегічні пріоритети. ― 2006. ― № 1. ― C. 118―127. link

11. Шевчук В. О . Антиінфляційна політика та економічне зростання в Україні Стратегія соціально-еко­но­міч­ного розвитку України та пріо­ритети грошово-кредитної полі­тики: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 грудня 2006 р.) ─ К.: НБУ; Ін-т екон.та прогнозування, 2007. ─ С. 170─179. link

12. Шевчук В. О. Атаманчук З. А. Монетарні аспекти конкурентоспроможності: український контекст link

13. Shevchuk V. Policy Implementation of the Monetary-Based Exchange Rate Expectation link

14. Шевчук В.О., Черкас Н.І. Можливості ренесансу вітчизняних СЕЗ/ВЕЗ на інвестиційно-інноваційній основі в Україні // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах. – Луцьк, 2007. – С. 24-30 link

15. Шевчук В. О. Міграційні процеси як інструментальний чинник регіональної „Пастки стагнації” // link

16.Шевчук В., Атаманчук З. Ризики прискореної ремонетизації української еко­­номіки // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-еконо­міч­ні системи: трансформація та євроінтеграція. Збірник наукових праць / НАН України. Інс­ти­тут регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є. І. Бойко. Вип. 1 (63). ─ Львів: ІРД, 2007. ─ С. 76─84. link

 

17. Шевчук В. О. Макроекономічний вплив від збільшення обсягів кредитування // link

18. Шевчук В., Атаманчук З. Монетарні аспекти платіжного балансу та демонетизація link

19. Шевчук В. О. Інфляційні ризики експанційної монетарної політики link

20. Шевчук В. О. Агломераційні ефекти в сучасних економіках link

21. НБУ проти уряду Тимошенко \\ Львівська газета, Четвер, 28 лютого, 2008 року, № 28 (336) Link

22. Чого не сказав Президент\\ Львівська газета, Четвер, 17 квітня, 2008 року, № 55 (363) link

 

В дослідженнях проф. В. Шевчука пріоритет отримали стабілізаційна політика в «залежній» економіці та залежність макроекономічних ефектів фіскальної і монетарної політики від механізмів формування очікувань обмінного курсу.

Дослідницька школа 


Найважливіші праці:

Монографії


Шевчук В. Економічні реформи в Латинській Америці: від фінансової стабілізації до стійкого економічного зростання. ― Львів: Каменяр, 1999. ― 319 с.
Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України Львів: Каменяр, 2001. ― 495 с.
Шевчук В. Платіжний баланс, економічне зростання і стабілізаційна політика ─ Львів: Кальварія, 2008. ─ 734 с.

Підручники


Шевчук В. Міжнародна економіка: теорія і практика Підручник. ─ 2-ге вид., перероб. і доп. ─ К.: Знання, 2008. ─ 663 с.

Журнальні статті


Шевчук В. Банківські системи Аргентини та Бразилії: вплив радикальних економічних реформ // Вісник НБУ. № 5. 1996. — С. 64―68.
Шевчук В., Лисанюк В.Політика обмінних курсів: якою бути українській гривні? // Вісник НБУ. № 6. 1996. С. 54―58.
Шевчук В., Барабаш О. Податок на землю як макроекономічний регулятор // Вісник аграрної науки. № 11. 1996. — С. 69―73.
Шевчук В. Фінансово-промислові групи: ще один шанс чи перешкода на шляху реформ? // Економіка України. № 1. 1997. С. 11―18.
Шевчук В. Фіскальна політика: необхід-ність збалансованого бюджету // Фінанси України.  № 5.  1997. C. 94―100.
Шевчук В. Вирівнювання платіжного балансу в Аргентині: система грошової ради в дії // Вісник НБУ.  № 12. 1997. C. 47―50.
Шевчук В. Небезпека політичного циклу: мексиканський “епізод” і українські реалії // Економіст. № 2. 1998. С. 22―27.
Шевчук В., Мізюк Б. Зовнішні запозичення: вплив на економічну політику // Фінанси України. № 9. 1998. С. 82―90.
Shevchuk V. The Influence of Devaluation Policies on the Exchange Rate of Ukrainian Currency // Ukrainian Economic Review. Vol. III. 1997―98. P. 155―166.
Шевчук В. Девальвація бразильського реала: корисні висновки // Економіст. № 4. 1999. — С. 70―75.
Шевчук В., Копич І. Монетарні ефекти платіжного балансу в економіці України, 1996―1998 рр. // Вісник НБУ. № 9. 2000. С. 41―43.
Шевчук В. Вплив монетарної політики на промислове виробництво, інфляцію та реальний обмінний курс в Україні // Вісник НБУ. № 1. 2001. C. 1215
Шевчук В. Слабка гривня як чинник спа-ду промислового виробництва і погіршення торговельного балансу // Вісник НБУ. № 8. 2002. C. 21―24.
Шевчук В., Калабаня О. Вплив обмінного курсу євро на динаміку процентної став- ки у країнах Східної Європи // Фінанси України. 2003. № 10. C. 135―141.
Шевчук В. Взаємодія ВВП і промис-ло-во-го виробництва та зовнішньої рівноваги у країнах Східної Європи і Балтії // Журнал європейської економіки. ― 2004. ― Том 3. № 4. С. 399―429.
Шевчук В. Інфляційний перегрів 2003-04 рр. та його наслідки: „помаранчеві” не винні // Журнал Ї. ― 2005. ― № 40. ― С. 40―48.
Шевчук В. Передумови та загрози «перегріву» ринку нерухомості та механізми його врегулювання // Стратегічні пріоритети. ― 2006. ― № 1. ― C. 118―127. http://www.niss.gov.ua/catalogue/30/

Шевчук В. Корисні висновки з польської виборчої кампанії та процесу утворення післявиборчої урядової коаліції // Економіст. ― 2006. ― № 2. ― С. 76―81.
Шевчук В. Відкритість трансформаційних економік для зовнішньої торгівлі: емпіричні оцінки // Зовнішня торгівля: право і економіка. ― 2006. ― № 1. ― С. 6―11.
Шевчук В. Рік втрачених можливостей чи отриманих надій? // Політика і час. ― 2006. ― № 2. ― С. 24―29.
Шевчук В., Римарська Р. Уніфікація податкових систем країн Європейського Союзу як критерій поглиблення інтеграції // Фінанси України. ─ 2007. ─ № 12. ─ С. 49─59.
Шевчук В. Особливості формування асиметричної коаліції у Польщі // Стратегічні пріоритети. ─ 2007. ─ № 3. ─ С. 25─34.
Шевчук В., Атаманчук З., Черкас Н. Монетарні ефекти платіжного балансу і ремонетизація української економіки // Стратегічні пріоритети. ─ 2007. ─ № 3. ─ С.
67─75. http://www.niss.gov.ua/catalogue/30/

Шевчук В. Вплив передбачуваних і непередбачуваних компонент пропозиції грошової маси на динаміку промислового виробництва та інфляції // Вісник НБУ. ─ 2008. ─ № 6. ─ С. 8─14.
Шевчук В. Римарська Р.Ю. Гармонізація податкового законодавства у країнах ЄС: досвід для України // Стратегічні пріоритети. ─ № 3 (8). ─ 2008. ─ С. 100─111. http://www.niss.gov.ua/catalogue/30/
Шевчук В. Макроекономічні ризики при-скореної акумуляції зовніш-ньо-го боргу в економіці України // Стратегічні пріоритети. ─ 2009. ─ № 2 (11). ─ С. 159─166. http://www.niss.gov.ua/catalogue/30/
Шевчук В., Копич Р.І. Вплив cальдо бюджету на макроекономічні показники // Фінанси України. ─ № 3. ─ С. 3─12.

Зарубіжні публікації

Schewtschuk V. Krise der Zuckerindustrie: die Markt-Nachfrage oder die Verwaltungsmängel / EU-Integration und Krisen-management. Symposium veran-staltet von MER Eurocenter. Maribor: MER, 1999. P. 190―194.
Shevchuk V. Interest Groups Pressure and Exchange Rate Behavior in Ukraine /[In] tolerance and [co]operation in Europe and the Euroatlantic Area. Selected Conference Pa-pers. Bucuresti: European Studies Foundation Publishing House. P. 97105.
Shevchuk V., Kopych R. Budget Deficit and Real Exchange Rate: the Case of Ukraine, Poland, and the Czech Republic / International Comparisons of Socio-Economic Consequences of Transition Processes in Cent-ral-East European Countries. Proceedings of the 9th Polish-
Slovak-Ukrainian Scientific Seminar (Krynica, 6―8 November, 2002). Krakow: Akademia Economiczna, 2003. ― P. 35―49.

Shevchuk V. Macroeconomic effects of the strong zloty / Przestrzenno-czasowe mode- lo-wanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materiały z XXVII Ogólnopolskiego Semi- na-rium Naukowego zorganizo-wa-nego przez Zakład Teorii prog-noz Katedry Statystyki Aka- demii Ekonomicznej w Kra-kowie (Zakopane, 26-29 IV 2005 r.). Pod redakcja A. Zeliasia. ― Kraków: Akademia Ekono-micz-na, 2006. ― S. 111―124.
Shevchuk V. Financing of start-ups in Ukraine: opportunities and challenges Internationale Existenzgründertage Thüringen ─ Franche-Comté ─ Malopolska ─ Lemberg „Grün-dung-sfinanzierung und Kapital-versorgung der Gründungsun-ter-nehmen ─ eine europäische Aufgabe“ 2006. Reiche Tagungsberichhte. Band 58. ─ Erfurt: Europäisches Informations-Zentrum in der Thüringen Staatskanzlei. ─ S. 189─194.
Shevchuk V. The Impact of Euro/Dollar Exchange Rate Upon the Eastern European Economies / Przestrzenno-czasowe mode-lo-wanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materiały z XXVIII Ogólnopolskiego Semi-na-rium Naukowego zorganizo-wa-nego przez Zakład Teorii Prog-noz Katedry Statystyki Aka-demii Ekonomicznej w Kra-kowie (Zakopane, 18-21 IV 2006 r.). Pod redakcja J. Pociechy. ― Kraków: Akademia Ekono-micz-na, 2007. ― S. 211―226
Shevchuk V. Policy Implications of Money-Based Exchange Rate Expectations / Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Pod redakcja J. Pociechy. ― Kraków: Akademia Ekono-micz-na, 2008. ― S. 137―156.
Shevchuk V. Exchange Rate Dynamics and Unemployment in the Eastern European Countries // Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych. Nr 2 / J. Pociecha (red.). ─ Kra-ków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. ─ S. 63─78.
Shevchuk V. Okun’s Law in Poland: Empirical Relationships and Policy Implications / / Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nr 11. Data Analysis Methods in Economics Research / Ed. by Jozef Pociecha. ─ Cracow: Cracow University of Economics, 2010. ─ P. 75─90.
Shevchuk V., Kopych R. Capital mobility and the budget deficit macroeconomic effects in the Central and East European countries // Quantitative Methods in Socio-Economic Analysis. 16th Slovak─Polish─Ukrainian Scientific Seminar / E. Sodomova (ed.). ─ Bratislava: University of Economics, 2010. ─ P. 111─121.
Shevchuk V. Fiscal policy during a recession: the experience of Central and East European countries // Impact of Globalization on Development and Economic Growth / T. Brzęczek (ed.). ─ Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2010. ─ P. 67─77.

Інші публікації

Шевчук В. Ефект Баласси―Самуельсона у доларизованій економіці зі “залежною” структурою сукупного попиту і пропозиції / Вісник Львівської комерцій-ної академії. Вип. 12. Львів: Коопосвіта, 2002. С. 27―34.
Шевчук В. Відмінний вплив “слабкої” грошової одиниці у транс-формаційних економіках / Матеріали наук.-практ. конф. “Стратегія монетарної політи-ки: проблеми вибору та засто-сування” (м. Київ, 23―24 квітня 2002 р.). К.: НБУ, 2002. С. 207―212.

Шевчук В. Макроекономічні наслідки кредитного буму в Україні // Соціально- економічні проб-леми сучасного періоду Украї-ни. Фінансовий ринок Украї-ни: глобалізація та євро-інтег-рація. Збірник наукових праць / НАН України. Інститут регіо- на-льних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є. І. Бойко. Вип. 1 (69). ─ Львів, 2008. ─ С. 94―104.
Шевчук В. Взаємодія рахунків платіж-но-го балансу в контексті “рап-то-вої зупинки” потоків капі-та-лу в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція. Збірник наукових праць. Вип. 2 (76) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Ред-кол.: відп. ред. Є. І. Бойко. ─ Львів, 2009. ─ С. 188―196.

 

ВПЛИВ ВІДХИЛЕНЬ РЕАЛЬНОГО ОБМІННОГО КУРСУ ВІД РІВНОВАЖНОГО РІВНЯ НА ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО, ТОРГОВЕЛЬНИЙ БАЛАНС ТА ІНФЛЯЦІЮ

ВІДМІННИЙ ВПЛИВ ДВОХ «ЛОКОМОТИВІВ» УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ─ СХІДНОГО І ЗАХІДНОГО

   ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ  УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ІНТЕГРАЦІЙНІ ВЕКТОРИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

 

Презентації виступів на конференціях

Газетні статті

http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2008/02/28/29592/

Уряд Тимошенко захлинеться гривнями

http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2008/04/17/30688/

Чого не сказав Президент

http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2008/06/26/32276/

Заробити можеш, а втратити мусиш

Уряд Тимошенко захлинеться гривнями Чого не сказав Президент Заробити можеш, а втратити мусиш

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"