Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

Атаманчук Заріна Арсенівна
У 2000р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «міжнародні економічні відносини» (диплом з відзнакою); 1998-2004рр. - вивчала право у Львівському національному університеті ім.І.Франка;
2001-2002рр. працювала референтом-перекладачем (СП «Крона», м. Львів), 
2003р. – викладач економічних дисциплін Червоноградського державного технікуму гірничих технологій та економіки (ЧДТГТтаЕ); 2004-2009рр. – завідувач економічним відділенням ЧДТГТтаЕ; з 2009 – викладач кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії.
Дисципліни, що викладаються: «Міжнародна економіка», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Трансфер технологій».
Наукова робота, стажування, підвищення кваліфікації: Виконується дисертаційне дослідження на тему: «Грошово-кредитне регулювання та його роль у забезпеченні рівноваги доходу та платіжного балансу держави»; 08.2003р. – стажування у ЧФ «Приватбанку»; 09.2008 - 07.2009рр. – Психолого-педагогічне відділення Дослідницького Центру Міністерства освіти і науки України при Національному університеті «Львівська політехніка»; 12.01.2009р. – 16.01.2009р. – Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
В дослідженнях ас. З. Атаманчук пріоритет отримали питання монетарної політики та грошово-кредитного регулювання.

Найважливіші праці:

Журнальні статті:

             Атаманчук З.А. Теоретичні засади монетарної політики: дискусії навколо проблеми / З.А. Атаманчук // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, вип. 15. – Львів: вид. ЛКА, 2004. – С. 131-135.

     Атаманчук З.А. / Копич Р.М., Атаманчук З.А. Грошова політика, інвестиції, економічне зростання і ринок праці напередодні вступу до ЄС: приклад Польщі // Вісник ХНУ Хмельницький . – № 3–2. – Хмельницький: ХМУ. – 2005. – С. 93–97.
Атаманчук З.А. Якість монетарної політики і економічне зростання / З. А. Атаманчук // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, вип. 18. – ч 2. – Львів: вид. ЛКА, 2005. – С. 299-304.
Атаманчук З.А. Іноземні банки як чинник лібералізації ринку фінансових послуг / В.О. Шевчук, З.А. Атаманчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – вип. 5-1. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – С. 217-223.
Атаманчук З.А. Вплив монетарної політики НБУ на тенденції економічного розвитку / З.А. Атаманчук // Економіка: проблеми теорії та практики. – Збірник наукових праць. – вип. 219. Т.2 / Гол. ред. д.е.н., проф. А.А. Покотілов. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 376-385.
Атаманчук З.А. Монетарні аспекти регіональної “пастки депресивності” / В.О. Шевчук, З.А. Атаманчук // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, вип. 20. – Львів: вид. ЛКА, 2006. – С. 9-15.
Атаманчук З.А. Монетарні ефекти платіжного балансу і ремонетизація української економіки / В.О. Шевчук, Н.І. Черкас, З.А. Атаманчук // Стратегічні пріоритети. – 2007. - № 3 (4). – С. 67-75.
Атаманчук З.А. Вплив політики обмінного курсу на проведення монетарної політики в Україні / З.А. Атаманчук // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, вип. 25. – Львів: вид. ЛКА, 2007. – С. 263-269.
Атаманчук З.А. Монетарні аспекти конкурентоспроможності: український контекст / В.О. Шевчук, З.А. Атаманчук // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Збірник наукових праць. – вип. 14 / За заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – С. 75-82.
Атаманчук З.А. Ризики прискореної демонетизації української економіки / В.О. Шевчук, З.А. Атаманчук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція (Зб. наук. праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2007. Вип. 1(63). – С. 76-84.
Атаманчук З. А. Особливості монетизації трансформаційних економік: теоретичні та емпіричні аргументи / З.А. Атаманчук // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, вип. 32 – Львів: вид. ЛКА, 2009. – С. 33-44.

Інші публікації
Атаманчук З.А. Тенденції грошово-кредитної політики в Україні / З.А. Атаманчук // Молода економіка: Щомісячний економічний часопис. – Київ. – 2003. – № 1. – С. 28–33.
Атаманчук З.А. Грошово-кредитна політика в Україні... Чи мож­ли­во пройти “по лезу” між двома небезпеками? / З.А. Атаманчук // Фі­нан­со­во-кредитний механізм в умовах перехідної економіки. Проблеми та перс­пек­­тиви розвитку банківської системи України: Матеріали I Всеукр. наук. конф. з фінансового аналізу, 13–15 травня 2002 р.- Львів, 2002. – С.8–9.
Атаманчук З.А. Грошово-кредитна політика в Україні в контексті світового досвіду / З.А. Атаманчук // Стан і проблеми трансформації фінан­сів та економіки регіонів у перехідний період: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15 травня 2003 р. – Хмельницький: НВП “Евріка” ТОВ: Хмельницький інститут бізнесу, 2003. – С. 11–15.
Атаманчук З.А. Значення чинників впливу монетарної політики на економічне зростання / З.А. Атаманчук // Інтеграційні процеси та розвиток фінансової системи України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 листопада 2006 р. – Харків: ХНЕУ, 2006. – С. 134–137.
Атаманчук З.А. Проблеми монетизації національної економіки / З.А. Атаманчук // Фінансові механізми сталого економічного розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18 травня 2007 р. – Харків: ХІБМ, 2007. – С. 142-145.

Атаманчук З.А. Перспективні шляхи підвищення якості монетарної політики / З.А. Атаманчук // Особливості інтеграції України у світовий економічний та політико-правовий простір: Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф.. – Маріуполь: МДГУ, 2010. – С. 114-115.

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"