Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія
  

 Ірина Боднар-к.е.н.,доцент кафедри міжнародних економічних відносин. Викладає навчальні дисципліни „Міжнародна інформація", „Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах" та „Міжнародна економіка" у Львівській комерційній академії. Проходила стажування у Віденському  Віршафт-університеті (1994 р.). Вона є автором монографії „Державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в перехідній економіці України (проблеми ефективності)"(2004р.), навчального посібника „Міжнародна інформація" (2005 р.), навчальних тестів з дис­ципліни "Міжнародна інформація" (2005 р.), а також низки статей з актуальних питань інформаційної політики, опублікованих протягом 1994-2006 рр. у „Віснику ЛКА", „Зовнішньоекономічному кур'єрі" та інших.

e-mail:bodnar@lac.lviv.ua

 

 

В дослідженнях доц. І. Боднар пріоритет отримали інформаційна політика, процеси глобалізації засобів масової інформації та комунікації

 

Найважливіші праці:

 

Посібники

Боднар І.Р. Міжнародна інформація. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу. - Львів: «Новий світ -2000», 2005. -216 с.

Боднар І.Р. Міжнародна інформація. Навчальні тести. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: Камула, 2005. - 146 с.

 

Журнальні статті

 

Боднар І. Особливості процесу інформатизації суча­с­ного суспільства //Зовнішньоеконом­і­­чний кур'єр.- №1-2.-1999.

 

Інші публікації

Боднар І. Напрямки формува­ння інформаційної бази зовнішньотор­говельної діяльності //Сучасні проблеми розвитку ринку, се­р­тифікації та конку­рентоздатності то­ва­рів та послуг. Збір­ник­ наукових праць.­ - Львів,1996

Боднар І. Програма  побудови  інформаційного  сус­пільства  в  Європі // Вісник ЛКА.-№8.-2001. - С.40 -44.

Боднар І., Моренова Н. Розвиток електронної індустрії в нових ін­ду­стріальних країнах Азії // Перехідні економ­і­чні системи. Збі­рник наукових праць студентів, ас­пі­рантів і виклада­чів.- Вип.4.-Л.: ЛКА -2001. - С.284-285.

Боднар І., Приходько Н. Проблеми розвитку процесів інформати­зації в країнах, що розвиваються // Торгівля, коме­р­ція, підприємни­цт­во (Ринкова інфрастру­к­тура: суть, функції та побудова). Збір­ник наукових праць. -Львів.-2001.- С. 26-29.

Боднар І., Приходько Н. Розвиток електронної індустрії в нових інду­стріальних країнах (НІК) // Науково-практична конференція про­фе­сорсько-викладаць­кого складу і аспі­ра­нтів академії за під­сумками роботи у 2000-2001рр. -Львів.­ - 2001.

Боднар І., Роміх А.  Особливості процесу інформатизації в кра­їнах, що розвивають­ся // Вісник ЛКА.- № 12. -2002. - С. 25- 30.

Боднар І., Шах О. Дистанційна освіта як нова модель нав­ча­ння" // Перехідні еконо­мічні системи. Збір­ник наукових праць студентів, аспі­ран­тів і вик­ладачів.- Вип. 5.-Л.: ЛКА-2002.

Боднар І. , Приходько Н. Автоматизація облі­кових процесів бюд­жетних органі­зацій та установ // Фінансово-креди­тне регу­лювання ці­нової активності го­с­подарських суб'єк­тів.­ Матеріали між­на­родної науково-практичної конфе­ренції Л.: ЛДУ- 26-27.09.2002.

Боднар І. Тенденції розвитку системи масової ко­мунікації в Україні в ас­пекті глобальних тран­сформацій масо­вокомунікаці­й­ної га­лузі // Вісник ЛКА. - Серія економічна, випуск 17. - Львів: Видавництво ЛКА, 2005. - С. 68 -72.

Боднар І. Проблеми глобалі­за­ції інформаційного про­­стору // Вісник ЛКА. - Серія економічна, випуск 22. - Львів: Видавництво ЛКА, 2006. - С. 203 -206.

 

Презентації виступів на конференціях

Боднар І. Інформаційні аспекти ефективної зовні­шньо­­економічної ді­яльно­сті господар­ських­ суб'єктів Ук­раїни // Тези доповідей всеукраїнського науково-практично­го семінару "Украї­на на порозі ХХІ сто­річчя: не залеж­ність чи колонія". - Львів. 1993.

Боднар І. Стан і напрямки фо­р­мування системи  ста­тистичного  і  митного обліку експортно -митних операцій // Тези доповідей на науковій конферен­ції за підсумками науково-дослідної роботи у 1992-1993 рр. - Львів. 1993.

Боднар І. Обгрунтування де­ре­ва цілей та мето­дики статистичного обліку експортно-імпортних операцій // Тези доповідей на­уково-практичної конференції. - Львів, 1994.

Боднар І. Пріоритетні напрями інноваційної політи­ки в країнах Органі­за­ції Економічної Спі­в­праці та Роз­витку (ОЕСР) //Актуальні проб­леми управління со­ціально-еконо­міч­ним розвитком. Ма­теріали міжна­ро­дної науково-пра­ктичної конфе­ренції студе­н­тів і молодих вче­них­.- К. 2002.

Боднар І. Деякі аспекти вико­ристання обчислюва­ль­ної техніки при викладанні дисци­плін на кафедрі МЕВ // Нові інформаційні технології у самос­ті­йній роботі студе­нтів. Матеріали нав­чаль­но-методичної конференції. Львів. -ЛКА. -2003. С. 228 -232.

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"