Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

Світові фінансові системи

 

Завдання

Домашнє завдання #1

Домашнє завдання #2

Домашнє завдання #3

Домашнє завдання #4

Домашнє завдання #5

Домашнє завдання #6


!!!Корисні посилання!!! 

 

Лекції

 

Ввідна     Передумови світової фінансової кризи та напрями нейтралізації її негативних наслідків в Україн

Лекція 1  Суть світового фінансового ринку

Лекція 2  Міжнародні фінансові ринки

Лекція 3  Ринок євровалюти

Лекція 4  Діяльність національного банку

Лекція 5  Державні фінанси різних країн

Лекція 6  

Лекція 7 Державні фінанси різних країн

 

РЕЙТИНГ

!!!Питання на іспит!!!

Робоча програма 

№ темиНазва темиГодиниОсновна література
1.      Громадянське  суспільство, ринок і  державні фінанси2Економіка зарубіжних країн / Під ред. А.С. Філіпенко та ін. — К., 1996.Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю.Г. Козака та ін. — К.: ЦУЛ, 2003.Экономическая история зарубежных стран / Под ред. В.И. Голу-бовича. — Минск, 1996.
2.      Вплив політичних чинників на державні фінанси  в демократичному суспільстві2Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX ст. — Львів: Каменяр, 2000.' - 303 с.Блапкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. — К., 2000.Герасимчук З.В., Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини. — Луцьк: Надстир'я, 2001. - 240 с.Колодко Г. Глобализация и сближение уровней экономического развития : от спада к росту в странах с переходной экономикой // Вопросы экономики. — 2000. — № 10.Макконел К., Брю С. Економикс: принципы, проблемы и полити­ка. — М: Республика, 1992. — Т. 1.
3.      Державні доходи  та їх вплив на макроекономічні   показники2

Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. — К., 2002.

Дзюбик С. Д. Фіскальна політика: Навч. посібник. — К.: УАДУ., 1998.Жильцов Е.И. Экономика общественного сектора и некоммерческих организаций. — М., 1995.
4.      Державні  видатки  як  регулятори фінансово-економічних процесів  в  країні2Дзюбик С. Д. Фіскальна політика: Навч. посібник. — К.: УАДУ., 1998.Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю.Г. Козака та ін. — К.: ЦУЛ, 2003.
5.      Офшорні території й економічна злочинність 2Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти/ С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В. Янушевич та ін. ­­­­­­­– К.: Парлам. Вид-во, 2005. – 216 с.Рымарук А.И., Лысенков Ю.М., Капустин В.В., Синявський С.А. под ред. проф. Рымарука А.И. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия.-К.: Юстиниан.-2003.-с.544.
6.      Бюджетні дефіцити  та їх  вплив на  фінансові  системи різних країн 2Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учеб. для вузов / В.А. Щегорцов, В.А. Таран. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 526 с.Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. — М.: Финансы, 1997.Яндиев М.И. Финансы регионов. — М., 2002.
7.      Фінанси США. 2Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учеб. для вузов / В.А. Щегорцов, В.А. Таран. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 526 с.Карлін М. І./ Фінанси зарубіжних країн : Навчальний посібник для вузів. - Київ : Кондор, 2004. - 384 с.Якобсон Л. Экономика общественного сектора. — М, 1995Особенности налогообложения и законодательные меры предупреждения уклонения от налогов в зарубежных странах: Сб. реф. НИИ МВД РФ. - М., 1992.Налоги в развитых странах / Под ред. И.Г. Русакова. — М., 1991.
8.      Фінанси  Японії 2Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учеб. для вузов / В.А. Щегорцов, В.А. Таран. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 526 с.Карлін М. І./ Фінанси зарубіжних країн : Навчальний посібник для вузів. - Київ : Кондор, 2004. - 384 с.Якобсон Л. Экономика общественного сектора. — М, 1995Особенности налогообложения и законодательные меры предупреждения уклонения от налогов в зарубежных странах: Сб. реф. НИИ МВД РФ. - М., 1992.Налоги в развитых странах / Под ред. И.Г. Русакова. — М., 1991.
9.      Фінанси розвинених країн  Європи.2Налоги в развитых странах / Под ред. И.Г. Русакова. — М., 1991.Налоговые системы зарубежных стран / Под. ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. - М., 1997.1А. Четыре реформы. От концепции до реализации / Под. ред. Л. Ко-лярской-Бобиньской. — Варшава, 2000.Шпіцер М. Порівняння економічних систем. — К., 1997.
10.  Фінанси КНР2www.allchina.ru.Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій. — К.: Артек, 2002. 279 с
11.  Фінанси окремих постсоціалістичних країн і  соціалістичних країн.2Колодко Г. Глобализация и сближение уровней экономического развития : от спада к росту в странах с переходной экономикой // Вопросы экономики. — 2000. — № 10.Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій. — К.: Артек, 2002. 279 с
12.  Фінанси   окремих країн, що розвиваються2Крисоватий А.І. Податкові системи зарубіжних країн. — Тернопіль, 2002.Екоміка зарубіжних країн / Під ред. А.С. Філіпенко та ін. — К., 1996.Карлін М.В. Фінанси зарубіжних країн : Навчальний посібник для вузів. - Київ : Кондор, 2004. - 384 с.Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю.Г. Козака та ін. — К.: ЦУЛ, 2003.Шевчук В. Економічні реформи в Латинській Америці. — Львів, 1999.

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"