Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

Грошово-кредитна політика

 

Лекція 1   Актуальні питання грошово-кредитної політики у відкритій економіці

 

Лекція 2   Емпіричне тестування теоретичних гіпотез ефективності грошово-кредитної політики  

 

Лекція 3   Засадничі механізми функціонування центрального банку

 

Лекція 4  Особливості монетарної політики у трансформаційних економіках

 

Лекція 5  Інфляція. Процентна ставка. Монетарні ефекти платіжного балансу

 

<-- ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ І МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ, 1998─2009 РР. -->

<-- ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ І МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ, 1998─2009 РР. (презентація)-->

<-- Capital Inflows and Fiscal Policy in the Central and East European Countries -->

 

Розв`язані домашні завдання: 

 

Домашнє завдання #1

Домашнє завдання #2

Домашнє завдання #3

Домашнє завдання #4  Критерії оцінювання

 

!!! Питання на іспит !!!

 

Робоча програма

 

№ лекції

Назва теми

Рекомендована література

1

Актуальні питання грошово-кредитної політики у відкритій економіці

1.           Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної гро­шо­во-кредитної політики. Стаття перша. Необхідність і передумови формування монетарної стратегії як форми комунікації центральних банків // Вісник НБУ. - 2005. -  № 11. ─ С. 8-18.

2.           Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної гро­шо­во-кредитної політики. Стаття друга. Архітектоніка монетарних стратегій і зарубіжний досвід їх формування та застосування // Вісник НБУ. - № 2. ─ 2006. ─ С. 8-19.

3.           Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної гро­шо­во-кредитної політики. Стаття третя. Основні засади побудови ї запровадження середньострокової монетарної стратегії в Україні // Вісник НБУ. ─ № 7. ─ 2006. ─ С. 8-20.

4.           Петрик О. Якою має бути стратегічна ціль монетарної політики? // Вісник НБУ. ─ 2004. ─ № 1. ─ С. 20-23.

5.           Шаповалова М., Єрліна Т. Становлення монетарної та фіскальної політики в Україні // Вісник НБУ. ─ 2004. ─ № 10. ─ С. 8-11.

6.           Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансфор­ма­ційних економіках: досвід України. - Львів: Каменяр, 2001. - С. 365-386.

7.           Шевчук В. Інфляційний "перегрів" української економіки в 2003─2004 роках: причини та наслідки // Економіст. ─ 2005. ─ № 11. ─ С. 33-37.

8.           Cronin D., and K. Dowd. Does Monetary Policy Have a Future? // Cato Journal. - 2001. - Vol. 21. - No. 2. - P. 227-244.

2

Емпіричне тестування теоретичних гіпотез ефективності грошово-кредитної політики

9.           Білан О. Дослідження ефекту ліквідності на міжбанківському ринку України / Матеріали наук.-практ. конф. "Стратегія монетарної політики: про­блеми вибору та застосування" (Київ, 25-26 квітня 2002 р.). ─ К.: НБУ, 2002. ─ С. 139-146.

10.        Лепушинський В. Дія каналів монетарної трансмісії в економіці України // Вісник НБУ. ─ 2006. ─ № 2. ─ С. 28-32

11.        Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансфор­ма­ційних економіках: досвід України. - Львів: Каменяр, 2001. - С. 202-220, 254-306.

12.        Шевчук В. Взаємодія зростання ВВП і рахунків платіжного балансу // Вісник НБУ. ─ № 7. ─ 2006. ─ С. 32-38.

13.        Шевчук В. Вплив монетарної політики на промислове виробництво, інфля­цію та реальний обмін­ний курс в Україні у 1994-2000 роках // Вісник НБУ. ─     № 1. ─ 2001. ─ С. 12-15.

14.      Haug A., and W. Dewald. Longer-Term Effects of Monetary Growth on Real and Nominal Variables, Major Industrial Countries, 1880-2001. ECB Working Paper No. 382. - Frankfurt: ECB, 2004. - 35 p.

3

Засадничі механізми функціонування центрального банку

1.         Грошово-кредитна політика в Україні / Cтельмах В., Єпіфанов А., Гребеник Н., Міщенко В. ─ К.: Т-во "Знання", 2000. ─ С. 99─232.  

2.         Козюк В. Незалежність центральних банків у світлі макроекономічного аналізу глобалізаційних процесів // Вісник НБУ. - 2004. - № 7. ─ С. 24-72.

3.         King M. The Institutions of Monetary Policy. NBER Working Paper No. 10400. ─ Washington: NBER, 2004. ─ 32 p.

4

Грошово-кредитна політика у традиційних моделях відкритої еко­номіки (Манделла-Флемінга, AD-AS, монетарній, портфельній, „залеж­ної" економіки)

1.               Шевчук В. Міжнародна економіка: теорія і практика. - Львів: Каменяр, 2003. - С. 344-347, 372-374, 387-397, 449-472, 480-498, 508-548.

2.               Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформа­ційних економіках: досвід України. - Львів: Каменяр, 2001. - С. 224-251.

3.               Boughton, J. Different Strokes? Common and Uncommon Responses to Financial Crisis. IMF Working Paper No. 12. - Washington: IMF, 2001. - 18 p.

4.               Marston R. Stabilization Policies in Open Economies // Handbook of International Economics / R. Jones and P. Kenen (eds.). - Vol. I. - Book 3. - Amsterdam; N.Y.; Oxford: North-Holland, 1985. - P. 859-915.

5

Грошово-кредитна політика у динамічних моделях відкритої еконо­міки (Дорнбуша, Бренсона, раціональних очікувань)

1.     Шевчук В. Міжнародна економіка: теорія і практика. - Львів: Каменяр, 2003. - С. 344-347, 372-374, 387-397, 449-472, 480-498, 508-548.

2.     Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформа­ційних економіках: досвід України. - Львів: Каменяр, 2001. - С. 224-251.

3.     Boughton, J. Different Strokes? Common and Uncommon Responses to Financial Crisis. IMF Working Paper No. 12. - Washington: IMF, 2001. - 18 p.

4.     Marston R. Stabilization Policies in Open Economies // Handbook of International Economics / R. Jones and P. Kenen (eds.). - Vol. I. - Book 3. - Amsterdam; N.Y.; Oxford: North-Holland, 1985. - P. 859-915.

6

Монетарні ефекти платіжного балансу

1.           Шевчук В. Міжнародна економіка: теорія і практика. - Львів: Каменяр, 2003. - С. 353-370, 344-347, 436-446, 503-505.

2.           Шевчук В. Вплив монетизації валютних резервів НБУ на макроекономічні показники української економіки / Матеріали науково-практичної конференції "Монетарна політика в умовах економічного зростання" (Київ, 28 травня 2004 р.). ─ К.: НБУ; Інститут економічного прогнозування НАН України, 2004. ─ С. 57─62.  

3.           Lee, J.-Y. Sterilizing Capital Inflows // Economic Issues No. 7. - Washington: IMF, 1997. - 17 p..

7

Системи обмінного курсу.  Особливості політики відстеження інфляції (англ. inflation targeting)

1.      Береславська І. Ревальвація гривні: вплив на інфляційні процеси в Україні та рівень доларизації // Вісник НБУ. ─ 2006. ─ № 2. ─ С. 20-24.

2.      Крючкова І. Макроекономічні наслідки зміцнення гривні // Вісник НБУ. ─ 2005. ─ № 5. ─ С. 15-18.

3.      Петрик О. Недооцінка гривні та її наслідки для монетарної політики // Вісник НБУ. ─ 2005. ─ № 2. ─ С. 3-5.

4.      Шаповалов А. Стратегічні напрями курсової політики України у рамках моделі сталого економічного розвитку // Вісник НБУ. ─ 2005. ─ № 11. ─ С. 3-6.

5.          Шевчук В. Міжнародна економіка: теорія і практика. - Львів: Каменяр, 2003. - С. 419-427, 432-436, 473-472, 463-464.

6.          Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансфор­ма­ційних економіках: досвід України. - Львів: Каменяр, 2001. - С. 405-440

7.          Khan M. Current Issues in the design and Conduct of Monetary Policy. IMF Working Paper No. 130. ─ Washington: IMF, 2003. - 17 p

8.          Buliř A., Šmidkowá K. Exchange Rates in the New EU Accession Countries: What Have We Learned From the Forerunners. IMF Working Paper No. 27. ─ Washington: IMF, 2005. - 38 p

8

Правила грошово-кредитної політики

1.        Filosa R. Monetary policy rules in some mature emerging economies / Modelling Aspects of the Inflation Process and the Monetary Transmission Mechanism in Emerging Market Countries. - Basle: BIS, 2001. - P. 39-68.

2.        Rabanal P. Monetary Policy Rules and the U.S. Business Cycle: Evidence and Implications. IMF Working Paper No. 164. ─ Washington: IMF, 2004. ─ 26 p.

9

Чинники стабільності банківської системи

1.     Карчева Г. Особливості становлення та розвитку банківської системи України // Економіка і прогнозування. ─ № 2. ─ 2005. ─ С. 93-102.

2.     Міщенко В., Набок Р. Роль іноземного капіталу в банківському секторі країни // Вісник НБУ. ─ № 11. ─ 2005. ─ С. 38-44.

3.     Прозоров Ю. Концентрація банківської системи України: подальші перспективи // Вісник НБУ. ─ № 1. ─ 2003. ─ С. 54-55.

4.     Шевчук В., Атаманчук З. Іноземні банки як чинник лібералізації ринку фінансових послуг / Вісник ТАНГ. - 2005. - Вип. 5-1. - С. 217-223.

 

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"