Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

Інформаційно аналітична діяльність у міжнародних відносинах

 

 

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11


 

Тести 

 

методичка до семінарів і самостійної роботи

 

Робоча програма

 

Програма курсу

 

№ з/п

Назва теми

Література з те­ми

1

Мета, зміст та методологія інформаційно-ана­лі­тич­ної роботи

1. Борищполец К.П. Методы политических исследований. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 221с.

2. 3лемко А., Удовенко Г., Грищенко К. Українська дипломатія відчинила державі двері у світ і забезпечила постійну присутність у міжнародних відносинах //Політика і час. - 2007. - №1. - С. 6 - 10.

3. Тимофєєв І. Народна дипломатія - запорука подальших успіхів //Політика і час. - 2007. - №1. - С. 28 - 29.

4. Сілкова Г. Інформаційно-аналі­тична діяльність як напрям ін­формаційної діяльності //Вісник книжкової палати - 1999. - № 3. - С. 15-16.

5. Систематизація та класи­фі­кація інформаційних ресурсів міжнародного спі­в­робітництва //Формування ринкових відно­син в Україні. - 2003. - №11. - С.107-110.

6. Ступак В. Науково-аналі­тична діяльність у галузі суспільних наук в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку //Вісник книжкової палати. - 2000. - № 1. - С. 21-24.

2

Припущення і передбачення в інформа­ційно-аналітичній діяльності

1.Кузин О . Приоритеты внешней политики Великобритании и становление нового мирового порядка // Актуальные проблемы Европы . - 2006. - № 4 - С. 186-203.

2.Борищполец К.П. Методы политических исследований. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 221с.

  • 3. Цыганков П. А. Теории меж­дународных отношений. Учеб­ное пособие. - М.: Гардарики. - 2003. - 590 с.

4. Шепелєв  М. Теорія між­на­ро­дних відносин. - К., 2004. - 160 с.

3

Системний аналіз та теорія операцій в ін­форма­ційно-аналітичній ро­боті

1.    Цыганков П. А. Теории международных отношений. Учебное пособие. - М.: Гардарики. - 2003. - 590 с.

2.    Борищполец К.П. Методы политических исследований. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 221 с.

3. Шепелєв  М. Теорія міжнародних відносин. - К., 2004. - 160 с.

4. Точилін В. Моделі стратегічного планування: світовий досвід та пра­ктика впровадження // Актуальні проблеми економіки . - 2007. - № 1 - С. 109-115.

4

Синергетичні ас­пекти інфор­ма­ційно-ана­літичної роботи

1.Цыганков П. А. Теории международных отношений. Учебное пособие. - М.: Гардарики. - 2003. - 590 с.

2. Словарь по кибернетике. К., 1979. - 621 с.

3. Точилін В. Моделі стратегічного планування: світовий досвід та пра­ктика впровадження // Актуальні проблеми економіки . - 2007. - № 1 - С. 109-115.

4. Ступак В. Науково-аналітична діяльність у галузі суспільних наук в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку //Вісник книжкової палати. - 2000. - № 1. - С. 21-24.

5

Когнітологічні аспекти інфор­маційно-ана­літич­ної роботи

1. Боднар І.Р. Комунікація в по­вся­к­де­нному житті як спосіб впливу на людину і сус­піль­ст­во //Вісник ЛКА -Львів. - ЛКА. - 2005. - С. 40 - 43.

2.Цыганков П. А. Теории международных отношений. Учебное пособие. - М.: Гардарики. - 2003. - 590 с.

3. Шепелєв  М. Теорія міжнародних відносин. - К., 2004. - 160 с.

4. Точилін В. Моделі стратегічного планування: світовий досвід та пра­ктика впровадження // Актуальні проблеми економіки . - 2007. - № 1 - С. 109-115.

5. Зернецька О. „Імператори" шпальт та ефіру. Медіакратія: генеза та при­рода влади //Політика і час. - 2006. - №4. - С. 34- 43.

6

Методика форму­вання ін фор­ма­ційної ба­зи             

1. Точилін В. Моделі стратегічного планування: світовий досвід та пра­ктика впровадження // Актуальні проблеми економіки . - 2007. - № 1 - С. 109-115.

2. Цыганков П. А. Теории международных отношений. Учебное пособие. - М.: Гардарики. - 2003. - 590 с

3. Словарь по кибернетике. К., 1979. - 621 с.

4. Зернецька О. „Імператори" шпальт та ефіру. Медіакратія: генеза та природа влади //Політика і час. - 2006. - №5. - С. 41- 47.

 

7

Методика   роз­робки   аналіти­ч­них   про­г­нозів   в   га­лузі   міжна­родних відносин

1.Тимофєєв І. Народна дипломатія - запорука подальших успіхів //Політика і час. - 2007. - №1. - С. 28 - 29.

2. Цыганков П. А. Теории международных отношений. Учебное пособие. - М.: Гардарики. - 2003. - 590 с.

3. Мальський М., Мацяк М. Теорія міжнародних відносин. - Л.: Каменяр, 2002. - 230 с.

4. Борищполец К.П. Методы политических исследований. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 221 с.Шепелєв  М. Теорія міжнародних відносин. - К., 2004. - 160 с.

5. Точилін В. Моделі стратегічного планування: світовий досвід та пра­ктика впровадження // Актуальні проблеми економіки . - 2007. - № 1 - С. 109-115.

8

Методи ана­літи­ко-синтетичної обро­бки ін фор­мації

1. Цыганков П. А. Теории международных отношений. Учебное пособие. - М.: Гардарики. - 2003. - 590 с.

2. Точилін В. Моделі стратегічного планування: світовий досвід та пра­ктика впровадження // Актуальні проблеми економіки . - 2007. - № 1 - С. 109-115.

3. Кузнецов И.Н. Информационно-аналитическая работа: Ученое пособие. -М.: Яуза, 2001. - 510 с.

4. Словарь по кибернетике. К., 1979. - 621 с.

5.Тимошенко А.Г. Основы теори международных отношений-
Томск: Изд-во ТГУ, 2002. - 379с.

9

Підготовка ін фор­маційно-аналі­тич­них до­кумен­тів

1. Семенов Б.М. Особенности информационно-аналитической работы госу­да­р­ственных структур в области внешней политики. - М., 2003. - 314 с.

2. Кузнецов И.Н. Информационно-аналитическая работа: Ученое пособие. -М.: Яуза, 2001. - 510 с.

3. Хозин Г.С. Глобализация международных отношений: обьективная тен­денция или стратегия США // США-Канада. - № 1. - 2000. - С. 65-79.

4. Точилін В. Моделі стратегічного планування: світовий досвід та пра­ктика впровадження // Актуальні проблеми економіки . - 2007. - № 1 - С. 109-115.

5. Сілкова Г. Інформаційно-аналітична діяльність як напрям інформаційної діяльності //Вісник книжкової палати - 1999. - № 3. - С. 15-16.

10

Інформаційно-ана­­літична ро­бо­та в зако­рдон­них установах

1. Борищполец К.П. Методы политических исследований. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 221с.

2. 3лемко А., Удовенко Г., Грищенко К. Українська дипломатія відчинила державі двері у світ і забезпечила постійну присутність у міжнародних відносинах //Політика і час. - 2007. - №1. - С. 6 - 10.

3. Кузнецов И.Н. Информа­ци­онно-аналитическая работа: Ученое пособие. -М.: Яуза, 2001. - 510 с.

4. Зернецька О. „Імператори" шпальт та ефіру. Медіакратія: генеза та природа влади //Політика і час. - 2006. - №4. - С. 34- 43.

5. Репецький С.В. Інформаційна функція дипломатичних представництв: Навчальний посібник. - К., 2003. - 230с.

6. Хозин Г.С. Глобализация международных отношений: обьективная тен­денция или стратегия США // США-Канада. - № 1. - 2000. - С. 65-79.

11

Чинники, що виз­начають стан де­р­жави та її по­ло­ження на світовій арені

1. Зернецька О. „Імператори" шпальт та ефіру. Медіакратія: генеза та природа влади //Політика і час. - 2006. - №4. - С. 34- 43.

2. Боднар І.Р. Проблеми гло­ба­лі­за­ції інформаційного про­сто­ру // Вісник ЛКА - Львів. - ЛКА.-2005. - С. 28-34.

3. Боднар І.Р. Комунікація в по­вся­к­де­нному житті як спосіб впливу на людину і сус­піль­ст­во //Вісник ЛКА -Львів. - ЛКА. - 2005. - С. 40 - 43.

4. Гурковський В. Інфор­ма­ційна безпека в Україні як скла­дова національної безпеки  // Політика і час. - 2004. - №2. - С. 9-14.

5. Колядин А. Мировой терроризм и международные структуры   обеспечения безопасности // МЭ и МО. - 2005. -№1. - С. 16-24.

 

 

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"