Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

Вища освіта України і Болонський процес

 

Метою читання курсу є ознайомлення з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.

 

 

Завдання курсу:

 • - ввести студентів в проблематику удосконалення вищої освіти в Україні;
 • - навчити студентів розробляти навчальні плани відповідно до вимог Болонського процесу.

 

Мета і завдання

 

Робоча програма

 

Програма курсу

 

№ п/п

Назва тем

Рекомендована література

1.

 

Євроінтеграція України як чинник соціально-

економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

 • 1.Вища освіти України і Болонський процес: Навчальний посібник/ За редакцією В.Г. Кременя, Авторський колектив: М.Ф. Степко,
 • Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.

2.Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф.,                   Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 52 с. (http://www.tspu.edu.ua/).

3.Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.)/ За ред. В.Г. Кременя, авт.кол.:   Степко М.Ф.,Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., БабинІ.І.. Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. - 147 с. (http://www.tspu.edu.ua/).

 • 4.Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. - К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка", 2003. -200 с.

5.Штанько Т.  Плани, завдання і теоретичні положення з тем з дисципліни „Вища освіта України і Болонський процес" до семінарських і практичних занять студентів денної форми навчання спеціальностей 8.030403 „Міжнародні економічні відносини" та 8.050108 „Маркетинг"/ Методичні рекомендації., - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2006. -35 с.

6. Штанько Т. Методичні вказівки для семінарських і практичних занять з дисципліни „Вища освіта України і Болонський процес" студентів спеціальностей 8.030403 „Міжнародні економічні відносини" та 8.050108 „Маркетинг" Методичні рекомендації., - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2006. -20 с.

 

 

2.

 

Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки.

 • 1.Вища освіти України і Болонський процес: Навчальний посібник/ За редакцією В.Г. Кременя, Авторський колектив: М.Ф. Степко,
 • Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.
 • 2.Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе//Высшее образование в Европе. -2000.- Том ХХУ. -№ 3.
 • 3.Лукичев Г.А. Интеграция и эффективность - цели реформ в высшем образовании стран Европы//Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. -2000. -№ 26. -С.13-18.
 • 4.Реформа высшего образования в Нидерландах//Голландский институт в Санкт-Петербурге: http://www.holinst.spb.ru/.
 • 5.From Bologna to Prague - Reform of Study Programmes and Structures in Germany. -Bonn, HRK, 2000. - 63 pp. {Від Болоньї до Праги - реформа програм навчання і освітніх структур в Німеччині}.

6.www.europa.eu.int/comm/education/recognition/

 

3.

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу.

 

 • 1.Вища освіти України і Болонський процес: Навчальний посібник/ За редакцією В.Г. Кременя, Авторський колектив: М.Ф. Степко,
 • Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.

2.Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф.,                   Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 52 с. (http://www.tspu.edu.ua/).

 • 3.Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе//Высшее образование в Европе. -2000.- Том ХХУ. -№ 3.

4.www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf/

5.www.bologna-bergen_2005.no/

 

4.

Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти.

 

 • 1.Вища освіти України і Болонський процес: Навчальний посібник/ За редакцією В.Г. Кременя, Авторський колектив: М.Ф. Степко,
 • Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.

2.Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф.,                   Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 52 с. (http://www.tspu.edu.ua/).

 • 3.Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. - К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка", 2003. -200 с.
 • 4.Barblan A. The Sorbonne Deklation - Follow-Up and Implications: A Personal View.- Geneva: AEU/CRE, 1999. {Сорбонська декларація - реалізація і значення: особистий погляд}.
 • 5.Harris Christopher. In the Shadow of Bologna / EAIE Forum, 2000. -Special Edition. -P.22-24. {Під знаком Болоньї}.

 

5.

 

Європейська кредитно-трансферна та система накопичення - ECTS.

 

 • 1.Вища освіти України і Болонський процес: Навчальний посібник/ За редакцією В.Г. Кременя, Авторський колектив: М.Ф. Степко,
 • Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.

2.Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф.,                   Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 52 с. (http://www.tspu.edu.ua/).

 • 3.Матеріали науково-практичного семінару „Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації". Львів, 21-23 листопада 2003. - Львів: „Львівська політехніка". - 111 с.

4.Штанько Т.  Плани, завдання і теоретичні положення з тем з дисципліни „Вища освіта України і Болонський процес" до семінарських і практичних занять студентів денної форми навчання спеціальностей 8.030403 „Міжнародні економічні відносини" та 8.050108 „Маркетинг"/ Методичні рекомендації., - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2006. -35 с.

5. Штанько Т. Методичні вказівки для семінарських і практичних занять з дисципліни „Вища освіта України і Болонський процес" студентів спеціальностей 8.030403 „Міжнародні економічні відносини" та 8.050108 „Маркетинг" Методичні рекомендації., - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2006. -20 с.

 

6.

 

Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи пере зарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України.

 

 • 1.Вища освіти України і Болонський процес: Навчальний посібник/ За редакцією В.Г. Кременя, Авторський колектив: М.Ф. Степко,
 • Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.

2.Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф.,                   Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 52 с. (http://www.tspu.edu.ua/).

3.Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.)/ За ред. В.Г. Кременя, авт.кол.:   Степко М.Ф.,Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., БабинІ.І.. Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. - 147 с. (http://www.tspu.edu.ua/).

 • 4.Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. - К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка", 2003. -200 с.

5. Мокій А., Штанько Т. Деякі аспекти оцінки якості освіти в контексті Болонського процесу./ Болонський процес: проблеми реалізації у Львівській комерційній академії: Матеріали науково-методичної конференції. - Львів: видавництво ЛКА, 2005. -С.219-223.

 

7.

Запровадження кредитно-модульної системи

організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України

 

 • 1.Вища освіти України і Болонський процес: Навчальний посібник/ За редакцією В.Г. Кременя, Авторський колектив: М.Ф. Степко,
 • Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.

2.Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф.,                   Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 52 с. (http://www.tspu.edu.ua/).

3.Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.)/ За ред. В.Г. Кременя, авт.кол.:   Степко М.Ф.,Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., БабинІ.І.. Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. - 147 с. (http://www.tspu.edu.ua/).

 • 4.Матеріали науково-практичного семінару „Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації". Львів, 21-23 листопада 2003. - Львів: „Львівська політехніка". - 111 с.

5.www.accreditation-council.de/

6.www.eua.de/

 

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"