Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія
 

 Черкас Наталія Ігорівна.

Освіта - Львівська комерційна академія, магістр міжнародних економічних відносин, к.е.н.

Дисципліни, що викладаються:

- „Економіка та зовнішньоекономічні відносини України" (1 курс, напрям підготовки: 6.030203);

- „Міжнародні економічні відносини" (3 курс, напрям підготовки: 6.030203).

- „Міжнародні економічні відносини" (4 курс, напрям підготовки: 6.030203)

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук відбувся 27 січня 2009 р. у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Тема дослідження: "Несировинний експорт України і його макроекономічне стимулювання", спеціальність 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Досягнення: переможець конкурсу (І місце) журналу „International Economic Policy" (Оттава, Канада) та КНЕУ (Київ), тема роботи: „Технологічний експорт і динаміка економічного зростання"

Публікація результатів наукової праці

1.       Шевчук В.О., Черкас Н.І. Інвестиційна привабливість та технологічний розвиток регіонів: європейський досвід// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. - сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2006. - С. 493-498. link

2.       Черкас Н.І. Інтеграція в європейські та євроатлантичні структури як шлях до оптимізації структури зовнішньої торгівлі України // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво. - Луцьк, 2006. - С. 60-63. link

3.       Черкас Н.І. Економічне зростання і конкурентоспроможність прикордонних регіонів // Вісник ЛКА, 2006. - № 20. - С. 218-226  link

4.       Черкас Н.І. Технологічний експорт і динаміка економічного зростання в Україні // Міжнародна економічна політика. - 2006. - № 4. - С. 5-28 link ukr , link eng

 

http://www.kneu.kiev.ua/journal/ukr/article/2006_1_Cherkas_ukr.pdf

http://www.kneu.kiev.ua/journal/eng/article/2006_1_Cherkas_eng.pdf

5.       Шевчук В.О., Черкас Н.І. „Пастка депресивності" прикордонного регіону як перешкода на шляху підвищення його конкурентоспроможності // Стратегічний розвиток регіону - економічне зростання та інтеграція. - Чернівці, 2006. - С. 131-134. link

6.       Cherkas N. Causes and consequenses of the shadow economy and corruption existence in the post-soviet societies // Причини та наслідки корупції, порушення авторських прав, ухиляння від сплати податків у пост-радянських країнах. За ред. Якубовського С.О. - 2006. - С. 33-34.

7.       Черкас Н.І. Дослідження ефективності зовнішньої торгівлі як чинника cтимулювання промислового виробництва // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европии в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества. - сборник научных трудов, 2006, с. 42-49. link

8.       Черкас Н.І. Лібералізація зовнішньої торгівлі як чинник підвищення конкурентоспроможності экспорту // Вісник ЛКА. - Серія економічна, вип. 23 - Львів: Вид. ЛКА, 2006. - с. 218-221. link

9.       Черкас Н.І. Обмінний курс, сальдо бюджету та структурні зміни в українській економіці // Економіст. - 2007. № 1. - с. 38-42.

10. Шевчук В.О., Черкас Н.І. Євроінтеграція і якість економічного зростання // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 66 (1). ─ К.: КНУ імені Тараса Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2007. ─ С. 15─23. link

11. Черкас Н.І. Прямі іноземні інвестиції як чинник розвитку технологічного сектора економіки // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція (Збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2007. Вип. 1(63). - с. 166-172. link

12. Шевчук В.О., Черкас Н.І. Можливості ренесансу вітчизняних СЕЗ/ВЕЗ на інвестиційно-інноваційній основі в Україні // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах. - Луцьк, 2007. - С. 24-30. link

 13. ВПЛИВ ГЕОЕКОНОМІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ link

14. Черкас Н.І. Роль промислової політики у підвищенні конкурентоспро­мож­ності несировинного експорту / Н.І.Черкас // Національні економіки в глобаль­ному економічному просторі: Матеріали міжнар. наук. практ. конф., 16-17 квітня 2008 р. - К.: Університет економіки та права "Крок", 2008. - С. 90-95. - 0,22 д.а. link

 

15.  Шевчук В.О. Вплив динаміки промислового виробництва регіону та геог­рафії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт / В.О. Шевчук, Н.І. Черкас // Регіональна економіка. – 2008. – № 2. – С. 34-43 – 0,65 д.а. link

17 . Черкас Н. Макроекономічні чинники стимулювання технологічного екс­порту / Н.І.Черкас // Соціально-економічне гуртування у контексті модернізації транскордонних регіонів: Матеріали міжнар. наук. конф., 21-23 листопада 2007 р. – Жешів, Польща: Жешівський університет, 2008. – С. 265-271. – 0,34 д.а.  

18. Шевчук В.О. Вплив геоекономічної орієнтації на розвиток технологічного сектора в Україні / В.О. Шевчук, Н.І. Черкас // Актуальні проблеми міжнарод­них відносин: Збірник наукових праць. Вип. 71. Ч. 2. - К.: КНУ ім. Т.Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2008. - С.135-143. - 0,91 д.а. link

19. Шевчук В.О., Черкас Н.І. Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт // Регіональна економіка. ─ 2008. ─ № 2. ─ С. 34─43.

20. Черкас Н.І. Теоретичне обґрунтування експортоорієнтованого зростання // Вісник ЛКА. – Серія економічна, випуск 28 – Львів: Вид. ЛКА, 2008. - С. 503-509.

21. Черкас Н.І. Європейський досвід стимулювання несировинного експорту // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: Сб. науч. тр. – Вып. 1 Т. II / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: Булев И.П. (отв. ред.) и др. – Донецк, 2009. – С. 277-285.

22. Черкас Н.І. Значення експорту зброї у підвищенні рівня експортного потенціалу України в контексті національної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. Збірник наукових праць / Головний редактор Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 1. - С. 62-70. 

23. Черкас Н І. Значення економічної дипломатії у стимулюванні несировинного експорту // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. - сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2010. - С.336-341.

24. Черкас Н І. Зовнішньоторговельні чинники конкурентоспроможності економіки України // Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції. Збірник наукових праць конференції: частина ІІ. ─ Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2010. ─ С. 7─9.

25. Cherkas N. Macroeconomic Stimulation of Manufactured Export in Ukraine // Globalization and Georgia's Economic Development Prospects. Proceedings of the III International Conference (December 11, 2010). - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2010. - Р. 144-146.

26. Черкас Н. Неэффективность девальвации как фактора наращивания экспорта Украины // Актуальные проблемы экономики в условиях глобализации: Материалы международной научно-практической конференции (27-28 октября 2010 г.) ─ Ростов-на Дону: Белгородский университет потребительськой кооперации, Ростовский филиал, 2010. ─ С. 55─59.

27. Черкас Н. Макроекономічні детермінанти структурних змін на користь несировинного експорту // "Modern trends in scientific thought development: materials digest of the 2nd International Scientific Conference (January 31 - February 14, 2011, Kiev, London). / All-Ukrainian Academic Union of specialists for professional assessment of scientific research and pedagogical activity; Organizing Committee: B. Zhitnigor (chairman), L. Kypreichyk, A. Tim, G. Georgiou, S. Serdechny, L. Staker - Odessa: InPress, 2011. - P.128-131

28. Черкас Н. Цінові та фіскальні фактори формування ефективної структури експорту в Україні // Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД. Збірник наукових праць конференції: частина І. Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, 2011 - с. 65-67.

 

 

Участь  в конференціях

 

 • 1. ХІ науково-практичний семінар «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект». - Донецька ТПП, ДонНУ, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Донецьку. Донецьк 25 січня 2006 року.
 • 2. Навчання на курсі Productivity and Efficiency Analysis: theory and Implications (Аналіз продуктивності та ефективності: теорія та застосування). 16.02.2006 - 13. 04.2006, м. Львів, організований УГАПЕ при EROC/EERC-Київ, Львівська комерційна академія, Регіональний філіал НІСД у м. Львові
 • 3. Міжнародний семінар Журналу «Ї» «Стратегія розвитку українсько-польського кордону і прикордонних територій: економічний, суспільний і політичний аспекти». 23 лютого 2006 р., організований незалежним культорологічним часописом «Ї».
 • 4. Громадське слухання „Стратегія підвищення конкурентоспроможності регіону" - 20 березня 2006 р. - Львівська ТПП, Рада конкурентоспроможності України, Центр інвестиційно-інноваційних програм Національного інституту стратегічних досліджень, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Фонд "Інформаційне суспільство України"
 • 5. ІІ науково-практичний семінар «Аналіз продуктивності та ефективності: теорія та застосування». - 17 квітня 2006 р. - УГАПЕ при EROC/EERC-Київ, Львівська комерційна академія, Регіональний філіал НІСД у м. Львові.
 • 6. ХV міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний розвиток регіону - економічне зростання та інтеграція». 11-12 травня 2006 року, Чернівецький фінансово-юридичний інститут.
 • 7. ІІ конференція молодих вчених під патронатом журналу «Міжнародна економічна політика». - Київський національний економічний Університет (КНЕУ), Карлтонський університет та Університет Оттави. 18 травня 2006 року, Київ.
 • 8. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво», 19 травня 2006 р., Волинський державний університет ім. Лесі Українки
 • 9. ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті Європейської інтеграції" - 1-3 червня 2006 р. - Волинський інститут економіки та менеджменту.
 • 10. Регіональний семінар підвищення якості викладання, організований Проектом підтримки вищої освіти (HESP) та сприяння Фонду Дж. Сороса „Соціально-економічні наслідки корупції, порушення авторських прав та ухиляння від сплати податків у країнах СНД: міждисциплінарний підхід у дослідженнях та викладанні". Одеса, 2006, 24 липня - 4 серпня.
 • 11. Семінар «Застосування перехресного аналізу та інструментальних змінних» - 21 вересня -2 листопада 2006 р. - УГАПЕ при EROC/EERC-Київ, Львівська комерційна академія, Регіональний філіал НІСД у м. Львові.
 • 12. Наукова конференція «Стратегія соціально-економічного розвитку і формування інвестиційно-інноваційних механізмів в Україні», Львівська комерційна академія, Львів, 24-27 квітня 2007.
 • 13. Круглий стіл „Фінансові ресурси геоекономічного розвитку", 26 квітня 2007 року в Інституті міжнародних відносин, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 14. ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар „Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції України" - 1-2 червня 2007 р. - Регіональний філіал НІСД у м. Львові, Львівська комерційна академія.
 • 15. Регіональний семінар підвищення якості викладання, організований Проектом підтримки вищої освіти (HESP) та сприяння Фонду Дж. Сороса „Інноваційні та соціально-економічні підходи до дослідження порушення авторських прав, ухиляння від сплати податків та корупції у країнах СНД: міждисциплінарний підхід у дослідженнях та викладанні". Одеса, 2007, 22 липня - 3 серпня.
 • 16. Круглий стіл „Економічний розвиток регіону, торговельний обмін, міграція та трансфер коштів мігрантів з розглядом розвитку сільських територій" - 21-22 вересня 2007 р. - Фонд ім. Фрідріха Еберта (Представництво в Варшаві), Організація з регулювання міграційних процесів (СЕМЕ), „Міграційний Діалог", Міжнародні Наукові Мережі (США, Канада, Іспанія, Франція, Німеччина та Італія), Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Львівська комерційна академія, ЛГМО Інститут міжнародних економічних досліджень, Українська асоціація економістів-міжнародників, регіональне відділення Українського національного комітету Міжнародної торгової палати.
 • 17. ІV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах». - Луцьк, Волинський державний університет ім. Лесі Українки. - 11-12 жовтня 2007 р.
 • 18. ХV міжнародна науково-практична конфе­рен­ція "Економіка України в системі глобального поділу праці" (м. Київ, 15-16 лис­то­пада 2007 р.);
 • 19. Міжнародна конференція "Суспільно-еконо­мічна єдність та модер­нізація транскордонних регіонів" (Республіка Польща, м. Жешів, 21-23 листопада 2007 р.);
 • 20. Регіональний семінар підвищення якості викладання, організований Проектом підтримки вищої освіти (HESP) та сприяння Фонду Дж. Сороса „Інноваційні та соціально-економічні підходи до дослідження порушення авторських прав, ухиляння від сплати податків та корупції у країнах СНД: міждисциплінарний підхід у дослідженнях та викладанні". Одеса, 2008, 24 липня - 8 серпня.
 • 21. Міжнародний науково-практичний семінар "Проблеми конкуренто­спро­мож­ності економіки в умовах євроінтеграції: регіо­нальні аспекти" (м. Запо­ріжжя, 23-24 травня 2008 р.).

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"