Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія
 

Чех (Мунько) Мирослава Михайлівна.

 

Освіта - Львівська комерційна академія, магістр міжнародних економічних відносин
Дисципліни, що викладаються:
- „ Міжнародні економічні відносини"(2 курс, спеціальність 6.030403)
- „Міжнародні економічні відносини" (4 курс, спеціальність 6.030403).
 - „Міжнародна економіка " (для спеціальностей «Маркетинг» та «Фінанси»).
 Для вечірнього та заочного факультету  -  дисципліни: „Міжнародна економіка", „Міжнародні економічні відносини".
Виконується дисертаційне дослідження на тему: «Розвиток внутрішнього ринку за умов стратегії стійкого економічного зростання». Основним напрямом наукових досліджень є дослідження основних тенденцій та особливостей розвитку внутрішнього ринку України та його вплив на основні макроекономічні процеси.
Досягнення: переможець конкурсу (І місце) журналу „International Economic Policy" (Оттава, Канада) та КНЕУ (Київ) - травень 2007 року, тема роботи: „ Роль внутрішнього ринку та експорторозширювального розвитку в економічному зростанні"

Журнальні статті

 1. Мунько М.М. „ Роль внутрішнього ринку та експорторозширювального розвитку в економічному зростанні" // Міжнародна економічна політика - 2007. - № 4. - c. с.28-48
 1. Шевчук В., Мунько М. Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект// Регіони України (запропоновано до друку у вересні 2007 року)
 2. Чех М. М. Аналіз інструментів несуперечливого стимулювання внутрішнього ринку // Економіка та держава. – 2011. - №4
 3. Чех М. М. Інструменти неінфляційного стимулювання платоспроможного попиту // Актуальні проблеми економіки. – 2011 (в друці)

Іноземні публікації

 1. Role of the Domestic Market and Export-Expancion Development in Economic Growth // International Economic Policy. - 2007. -  №7. - P.28-50

Інші публікації

 1. Мунько М.М. Розвиток експортної діяльності як чинник конкуренто-спроможності кооперативних організацій на внутрішньому споживчому ринку //: Вісник ЛКА: Серія економічна. -  Випуск 23. - Збірник наукових праць. Львів: ЛКА, 2006 - с.194-199
 2. Мунько М.М. Переваги й загрози підвищення внутрішнього попиту як чинника економічного зростання країни // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. - Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2007. - с.1751-1757
 3. Мунько М.М. Вплив банківського кредиту на розвиток внутрішнього ринку України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція (Збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2007. Вип. 2(63). - с. 153-160.
 4. Мунько М.М. Актуальні питання розвитку регіональних ринків України // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. - Т.2:Проблеми розвитку прикордонних територій. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. - с.223-229
 1. Мунько М. М. Внутрішній ринок: виклики глобалізації// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - Випуск 71.- Частина 1.К: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2008
 2. Мунько М. Стимулювання внутрішнього ринку в системі інвестиційних пріоритетів української економіки // Вісник ЛКА: Серія економічна. - Випуск . - Збірник наукових праць. Львів: ЛКА, 2008
 3. Чех М. М. Диспропорції національної економіки в умовах глобалізації / Національні економіки в глобальному економічному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 16-17 квітня 2008 року м.Київ. - К.:Університет економіки та права «КРОК»,2008. - С.96-101
 4. Чех М.М. Роль бюджетних інвестицій у стабілізації внутрішнього ринку України // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2009. – С.1004-1008
 5. Чех М. М. Проблеми функціонування внутрішнього ринку в умовах інтеграції України у світове господарство // Вісник ЛКА: Серія економічна. -  Випуск 28. – Збірник наукових праць. Львів: ЛКА, 2008. - С.516-522
 6. Чех М. М. Інвестиційна та споживча компоненти економічного зростання // Інвестиційні приорітети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес: Матеріали ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції. - Т.1: Сучасні аспекти реалізації інвестиційних програм. -  Д: Біла К.О, 2010 - С. 28-32
 7. Чех М. М. «Актуальные проблемы экономики в условиях глобализации»: Сборник конференции. – РФ: БУПК, 2010 – С. 59-64
 8. Чех М. М. Політика обмінного курсу та розвиток внутрішнього ринку України /«Современные тенденции развития научной мысли»: II-ая международная научно-практическая конференція – Сборник научных трудов. – 2011 (в друці)

Презентації виступів на конференціях

Актуальні питання розвитку регіональних ринків України

РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ

Інструменти неінфляційного стимулювання платоспроможного попиту

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"