Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія
 Полякова Юлія Володимирівна
к.е.н.

посада:
старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
заступник декана з виховної роботи факультету міжнародних економічних відносин

 

Короткі відомості:

 

Закінчила у 1995 році Львівську комерційну академію по спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (диплом з відзнакою). Навчалася в аспірантурі Української академії зовнішньої торгівлі (м.Київ), у 2002 році там же захистила кандидатську дисертацію на тему „Прямі іноземні інвестиції як фактор соціально-економічного розвитку регіону" за спеціальністю „Світове господарство і МЕВ".

В даний час викладає такі дисципліни:

Основи наукових досліджень;

Методологія і методи наукових досліджень з МЕВ;

Міжнародні митні регулятори

Методика викладання МЕВ

Комерціалізація технологій та об’єктів патентного права 

За весь період опубліковано понад 40 друкованих праць, у тому числі 2 навчальних посібника.

У 2004 році за наукову роботу Полякова Ю.В. рекомендована до отримання щорічної стипендії голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених.

 

  

В дослідженнях доц. Полякової Ю.В. пріоритет отримали дослідження проблем та перспектив інноваційного розвитку, участі вітчизняних суб'єктів у міжнародному технологічному обміні

 

Найважливіші праці:

Посібники

1. Міжнародні митні регулятори. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  //  Львів: вид-во ЛКА, 2006. - 231 с. - у співавторстві.

2. Основи наукових досліджень. Навчально-методичний посібник // Львів: вид-во ЛКА, 2007. - 163 с. - у співавторстві.

3. Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права : навчальний посібник // Львів : ЛКА, 2010.- 416 с. - у співавторстві.

 

Журнальні статті

 

1. Перспективи участі регіонів України у формуванні національної інноваційної системи в умовах глобалізації // Регіональна економіка. - 2006. - №3. - С. 96-103. - у співавторстві. Link

2 .Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №6. - С.67-73. - у співавторстві.

3. Участь України в обміні технологіями з країнами ЄС // Науково-технічна інформація. - 2008. - №4(38). - С.43-47 - у співавторстві.

4. Напрями удосконалення державного стимулювання інноваційного розвитку економіки малих міст (на прикладі Львівської області) // Стратегічні пріоритети.- 2009. - №1. - С.182-188. - у співавторстві.

5. Проблеми участі України у світовому технологічному обміні // Науково-технічна інформація. - 2009. - №4. - С. 11-14. link

6. Усунення перешкод участі України і патентно-ліцензійній торгівлі в умовах розширення зони вільної торгівлі // Стратегічні пріоритети. - 2009. - №3. - С. 151-155. - у співавторстві.

 

Інші публікації

1. Перспективи розвитку транскордонного співробітництва для регіонів України // Вісник ЛКА. - Серія економічна. Спеціальний випуск. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародного українсько-польського науково-практичного семінару «Інноваційна модель транскордонного  співробітництва регіонів». - Львів: вид-во ЛКА, 2005. - С.99-102. - у співавторстві.

2. Формування регіональної інноваційної політики в контексті вступу України до СОТ // Міжнародна торгівля у контексті європейської інтеграції: проблеми теорії і практики. Збірник матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції 27 травня 2005 року. - К.:УАЗТ, 2005. - С. 185-186. - у співавторстві.

3. Підходи до формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва // Вісник ЛКА. - Серія економічна, випуск 17. - Львів: вид-во ЛКА, 2005. - С.165-169.

4. Організаційно-економічний механізм реалізації інноваційної політики в Польщі: досвід для України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 15. - Черкаси: ЧДТУ, 2005. - С.35-40. - у співавторстві.

5. Міжнародний рух капіталу в процесі економічної інтеграції регіонів // Вісник ЛКА. - Серія економічна, випуск 23. - Львів: вид-во ЛКА, 2006. - С. 153-156. - у співавторстві.

6. Диспропорції в інноваційному розвитку регіонів та шляхи їх усунення // Вісник ЛКА. - Серія економічна, випуск 22. - Львів: вид-во ЛКА, 2006. - С. 195-199.  - у співавторстві.

7. Проблеми інноваційного розвитку України // Матеріали засідання круглого столу „Науково-технічний прогрес та високі технології в Україні та світі: галузевий аспект та в контексті вступу до СОТ". - Донецьк, 2007. - С. 59-61. - у співавторстві. Link

8. Творчі індустрії як інноваційний напрям розвитку країни // Вісник ЛКА. - Серія економічна. - Випуск 24. - ЛКА, 2007. - С.122 - 125. - у співавторстві. Link

9. Проблеми інноваційного розвитку України // Вісник Донецького університету. - Серія В. Економіка і право. - Том 1. - Донецьк, 2007. - С.51-57. - у співавторстві. link

10. Інноваційний розвиток України в умовах глобалізації // Збірник наукових праць "Економіка: проблеми теорії та практики". - Випуск 247. Том V. - 2009. - С.1200-1204.

11. Шляхи адаптації світового досвіду інноваційного розвитку в Україні// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Вісник науковця-2000". - Миколаїв, 2009.- С.14-17.

12. Місце митної політики у зовнішньоекономічній політиці держави // Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. - Випуск 256 : В 10 т. - Т.ІХ. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. - С.2156-2164. -у співавторстві.

13. Формування методичних підходів до індивідуалізації навчання у вищих навчальних закладах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Індивідуалізація навчального процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти України», м. Полтава, 26-27 березня 2009р. - Полтава : ПУСК, 2009. - С. 39-41.

14. Формування інформаційної компоненти інноваційної діяльності в контексті економічної безпеки регіону // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України», м. Чернівці, 6-7 травня 2010 р. - Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. - С. 430-434. - у співавторстві.

15. Інформаційна компонента закономірностей кризового розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», м. Дніпропетровськ, 20-22 травня 2010 р. - Дніпропетровськ, 2010. - С. 87-89. - у співавторстві.

16. Технологічний розвиток країн Азії: уроки для України // Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. - Випуск 259 : В 17 т. - Т.ІІ. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. - С.288-293. - у співавторстві.

17. ЗАХОДИ З УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД УЧАСТІ УКРАЇНИ У ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНІЙ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ link

18. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ОБМІНІ ТЕХНОЛОГІЯМИ З КРАЇНАМИ ЄС link

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"