Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

     Флейчук Марія Ігорівна

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Дата  народження

07.01.79

Місце народження

Україна (м. Львів)

Національність

Українка

Коло наукових  інтересів

Тіньова   економіка,  економічна безпека, національна  безпека, міжнародні   економічні   відносини, світові  фінанси

Освіта

Листопад 2006  до сьогодні

Докторант Національного   інституту  стратегічних   досліджень

березень 2004

Кандидат економічних наук, 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

2001- 2004

Пошукач наукового   ступеня  кандидата  економічних наук, при   кафедрі   міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії

1997-2001

Львівська  комерційна  академія, факультет  „Міжнародних економічних відносин", спеціальність економіст зі знанням  іноземних мов

1995- 1997

Львівський   ліцей  менеджменту, спеціальність - менеджер   

Досвід роботи

2006 до  сьогодні

В.о. доц. кафедри  Міжнародних економічних відносин  Львівської комерційної академії. (дисципліни: „Теорія  міжнародних відносин", „Міжнародні економічні відносини", „Світові  фінанси", „Іллегалізація  економічної діяльності" ) 

2004 - 2006

Старший  викладач кафедри  Міжнародних економічних відносин  Львівської комерційної академії. (дисципліни: „Теорія  міжнародних відносин", „Міжнародні економічні відносини", „Міжнародна  економіка", „Міжнародна торгівля", „Світові  фінанси", „Іллегалізація  економічної діяльності" ) 

2004  - 2006

Старший  науковий співробітник Регіонального філіалу  Національного інституту  стратегічних досліджень у  м.Львові

2003 - 2004

Асистент кафедри  організації та економіки фармації (Львівський національний  медичний університет ім.. Д. Галицького) (дисципліни - „Правове регулювання діяльності фармацевтичних підприємств"," Міжнародний маркетинг")

2001 - 2004

Асистент кафедри  Міжнародних економічних відносин  Львівської комерційної академії. (дисципліни: „Теорія  міжнародних відноси", „Міжнародні економічні відносини", „Міжнародна  економіка", „Міжнародна торгівля") 

2001-2002

Менеджер  відділу  міжнародних зв'язків Львівської комерційної академії 

2001

Торговельна місія  при  посольстві  України в   Республіці  Польща, практикант

Вересень-грудень 1999

Еміграційний міст"Імбрідж", менеджер

Червень-липень 1999

"Укрексімбанк",  практикант

Червень-липень 1998

ВАТ  "Іскра", практикант

Мови

Українська - рідна

Англійська

Розмовна

Читання

Переклад

Добре

Відмінно

Відмінно

Російська

Відмінно

Відмінно

Відмінно

Польська

Добре

Відмінно

Добре

 

 

 

В дослідженнях  доц. М. Флейчук  механізми та засоби детінізації  економіки та протидії  корупції в  системі зміцнення   економічної безпеки держави в  умовах глобалізації.

 

Найважливіші праці:

Монографії

 

 1. Флейчук М. І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації: Монографія / М. І. Флейчук. – Львів: Ахілл, 2008. – 660 с. (41,25 д. а.).
 2. Флейчук М. І. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації: Монографія [За ред. З. С. Варналія]. – К.: НІСД, 2006. – 576 с. – С. 152-257; С. 413-431 (Особистий внесок: розділ 4, підрозділи 9.1, 9.2 – 7,63 д.а.).  http://old.niss.gov.ua/book/tyn_ekon/index.htm
 3. Флейчук М. І. Врахування несприятливих внутрішніх і зовнішніх чинників соціально-економічного розвитку України / А. І. Мокій, М. І. Флейчук, І. Г. Бабець// Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціального-еконо­мічного розвитку: Монографія [За заг. ред. Ю. Г. Рубана]. – К.: НІСД, 2008. – 744 с.– С. 424-432 (Особистий внесок: систематизовано негативні внутрішні та зовнішні чинники соціально-економічного розвитку з врахуванням передумов формування офіційного та неофіційного секторів економіки – 0,28 д. а.). http://old.niss.gov.ua/book/vidannya/ocinki_new.pdf
 4. Флейчук М. І. Проблеми структурних та інституціональ­них змін на регіональному рівні / А. І. Мокій, М. І. Флейчук, Дідич О.-Г. О. // Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія [За ред. З. С. Варналія]. – К.: НІСД, 2007. – 768 с. – С.197-225 (Особистий внесок: проаналізовано наслідки нелегітимного нагромадження капіталу для посилення структурних деформацій та диспропорцій – 0,90 д. а.). http://old.niss.gov.ua/book/Varnalij/index.htm
 5. Флейчук М. І. Місце та роль торгівлі в економічному зростанні регіонів / Я. А. Гончарук, М. І. Флейчук // Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку: Монографія [За ред. О. О. Шубіна, Я. А. Гончарука]. – Донецьк-Львів: ДонДУЕТ, 2007. – 404 с. – С. 37-57 (Особистий внесок: визначено рівень тінізації внутрішньої та зовнішньої торгівлі за окремими товарними групами – 0,95 д. а.).
 6. Флейчук М. І. Макроекономічні чинники припливу портфельних інвестицій в Україну / А. І. Мокій, М. І. Флейчук, З. З. Гудзій // Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія [За заг. ред. Ю. Г. Рубана]. – К.: НІСД, 2007. – 538 с. – С. 271-278 (Особистий внесок: емпірично оцінено макроекономічні чинники припливу портфельних інвестицій – 0,26 д. а.). http://old.niss.gov.ua/book/Analit2007/index.htm

Посібники

 1. Флейчук М. І. Основи наукових досліджень / А. І. Мокій, В. О. Шевчук, М. І. Флейчук та інші: Навчально-методичний посібник. – Львів: Вид-во ЛКА, 2007. – 164 с. – С. 18-58 (Особистий внесок: підрозділи: „Спеціальні методи наукових досліджень”, „Інформаційне забезпечення наукових досліджень” – 2,00 д. а.).

Журнальні статті

 1. Флейчук М.І. Недосконалість фінансування передвиборчого процесу в Україні як загроза соціально-економічному розвитку країни / М.І.Флейчук // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 4 (5). – С. 33-40 http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2007_4/05-Flejchuk.pdf.
 2. Флейчук М.І. Взаємообумовленість тінізації, корупції і показників зростання економіки / М.І. Флейчук // Економічний простір: зб. наук. праць. – 2010.– № 36. – С.109-121 (0,65 д.а.).
 3. Флейчук М.І. Протидія тінізації процесу підготовки та проведення ЄВРО-2012 / М.І. Флейчук // Митна справа. – 2010. – №2.– Ч.2. – С.262-267 (0,52 д.а.).
 4. Флейчук М.І. Інноваційно-інституційні інструменти нечесної конкурентної боротьби як елементи міжнародного маркетингу у глобальному середовищі / М.І. Флейчук // Маркетинг в Україні. – 2010. – №2 (60). – С.56-61. (0,73 д.а.).
 5. Флейчук М. І. Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи / М. І. Флейчук, Я. А. Гончарук // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2. – С. 7-22 (Особистий внесок: здійснено економетричну оцінку взаємозв’язку між рівнем тіньової економіки, корупції та соціально-економічним розвитком в економіках різних типів – 0,65 д. а.).
 6. Флейчук М. І. Детінізація економіки та протидія корупції в моделі збалансованого соціально-економічного розвитку// Бізнес-Навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2010. - № 2(19). – С. 53-68.

Зарубіжні публікації

 1. Fleychuk M. Legalization of lebour-market in rural locality by facilities of co-ope­rative activity in the sphere of green tourism / M. Fleychuk // ХІХ International co-ope­rative congress. – Ancara: Gazi university. – 2008. – 291 p. – P. 148-154 (0,30 д. а.).
 2. Fleychuk M. I. Content of methodological guideline for seminars and self-dependent works for students of economic specialties for the course "Illegalization of Economic Activity" / M. I. Fleychuk [Сб. учебно-методических материалов]. - Одесса: Институт открытого общества, 2007. - 66 с. - С. 39-41 (Особистий внесок: сформовано програму лекційного курсу та семінарських занять - 0,12 д. а.).

Інші публікації

 1. Флейчук М.І. Валютно-кредитні та фінансові загрози економічній безпеці України у процесі євроінтеграції / М.І. Флейчук : зб. наук. праць. – Лу Інституційне  забезпечення регіональної політики: проблеми та перспектицький національний технічний університет. – Серія “Економічна теорія та економічна історія” / Редкол.: відпов. ред. д.е.н., проф. З.В.Герасимчук. – Вип. 6 (23). – Ч.1. –– Луцьк, 2009. – 450 с. – С. 284-290 (0,35 д.а.).
 2. Флейчук М.І. Вплив тінізації виробничого процесу на економічну активність / А.І. Мокій, В.А. П’ятак, М.І.Флейчук // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія „Економічна”. – Вип. 20.– Львів: Видавництво ЛКА, 2006. – С.15-24 (Особистий внесок: проаналізовано теоретичні засади розрахунку обсягів тінізації економічної діяльності – 0,40 д.а.).
 3. Флейчук М. І. Протиправна діяльність неорелігійних організацій в Україні як загроза національній безпеці / М. І. Флейчук, У. В. Ткачук // Вісник ЛКА. – Серія „Економічна”. – Вип. 18. – Ч. 1. – Львів: Вид-во ЛКА, 2005.– С. 282-285 (Особистий внесок: визначено сфери протиправної господарської діяльності неорелігійних організацій – 0,12 д. а.).
 4. Флейчук М. І. Передумови та чинники динаміки іллегального сектора в регіонах України / М. І. Флейчук, А. Я. Гончарук // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: cб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2005. – 1165 с. – C. 260-267 (Особистий внесок: з використанням кластерного аналізу здійснено групування регіонів за показником тінізації господарської діяльності – 0,35 д. а.).
 5. Флейчук М. І. Структурні реформи як напрям підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери перехідних економік / М. І. Флейчук, О.- Г. О. Дідич // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – Вип. ІІІ. – 528 с. – С. 33-37 (Особистий внесок: визначено інституційні передумови тінізації туристичної галузі – 0,20 д. а.).
 6. Флейчук М. І. Обґрунтування структурних змін на регіональному рівні / М. І. Флейчук, В. І. Волошин, О.-Г. О. Дідич // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках ОЧЕС и ГУАМ: сб. науч.тр. – Свиштов-Донецк: ДонНУ, 2006. – 732 с. – С. 393-398 (Особистий внесок: визначено інституційні трансформації, необхідні для підвищення ефективності функціонування регіону – 0,22 д. а.).
 7. Флейчук М. І. Корупція як деструктивний фактор розвитку підприємництва на прикладі країн з перехідною економікою / М. І. Флейчук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Серія „Економічні науки”. – Вип. ІІ. [у 2-х ч.]. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. – Ч.І. – 392 с. –– С. 128-131 (0,20 д. а.).
 8. Флейчук М. І. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки регіону / М. І. Флейчук, М. Д. Янків // Вісник ЛКА. – Серія „Економічна”. – Вип. 23. – Львів: Вид-во ЛКА, 2006. – 269 с– С. 40-42 (Особистий внесок: розробка механізму взаємодії чинників економічної безпеки регіону – 0,13 д. а.).
 9. Флейчук М. І. Зовнішньо- та внутрішньо-економічні передумови конкуренто­спромож­ності економіки / А. І. Мокій, М. І. Флейчук // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностран­ных инвестиций: региональный аспект: сб. науч.тр. – Донецк: ДонНУ, 2006. – 1298 с. – С. 860-866 (Особистий внесок: окреслено критерії конкурентоспроможності економіки на різних рівнях ієрархії управління – 0,35 д. а.).
 10. Флейчук М.І. Удосконалення системи боротьби з контрабандою та зловживаннями у митній сфері / М. І. Флейчук, В. В. Засадко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Міжрегіональне співробітництво: стан та перспективи: зб. наук. праць [Редкол.: відпов. ред. Бойко Є.І.]. – Вип. 4 (66). – Львів: ІРД НАН України. – 2007 – 335 с. – С. 275-283 (Особистий внесок: проаналізовано негативні об’єктивні та суб’єктивні передумови функціонування сучасної системи митного перетину в Україні – 0,32 д. а.).
 11. Флейчук М. І. Напрями інтенсифікації українсько-білоруських зв’язків прикордонних областей / М. І. Флейчук, А. І. Мокій, С. В. Науменко, В. В. Засадко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2007. – 1794 с. – С.41-46 (Особистий внесок: розроблено напрями вдосконалення системи перетину україно-білоруського кордону – 0,21 д. а.).
 12. Флейчук М. І. Реалізація плану дій Україна – ЄС у контексті транскордонного співробітництва // М. І. Флейчук, А. І. Мокій, О.-Г. О. Дідич // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. – К.: КНУ ім.Т.Шевченка ІМВ, 2007. – Вип. 66. – Ч. І. – 236 с. – С. 11-14 (Особистий внесок: визначено негативні передумови інституціонального базису зовнішньоекономічних зв’язків України з ЄС – 0,25 д. а.).
 13. Флейчук М. І. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / М. І. Флейчук, О. А. Мокій // Вісник ЛКА. – Серія „Економічна”. – Вип. 25. – Львів: Ви­д-во ЛКА, 2007. – 624 с. – С.13-22 (Особистий внесок: виявлено чинники та фактори порушення прав інтелектуальної власності в Україні – 0,36 д. а.).
 14. Флейчук М. І. Дослідження ринків сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів України та країн ЦСЄ в контексті формування політики розвитку аграрного сектору економіки / М. І. Флейчук, Г. Я. Антонюк // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках ОЧЕС и ГУАМ: сб. науч.тр. – Ливадия-Донецк: ДонНУ, 2007.– 766 с.– С. 533-541 (Особистий внесок: систематизовано чин­ники тінізації та монополізації ринків сільськогосподарської продукції – 0,32 д. а.).
 15. Флейчук М. І. Взаємозв’язок тіньової економіки та корупції в Україні / А. І. Мокій, Я. А. Гончарук, М. І. Флейчук // Вісник Донецького національного університету.– Серія „Економіка і право”. – 2008. – № 1. –– С. 7-18 (Особистий внесок: здійснено економетричну оцінку взаємозв’язку між тіньовою економікою та корупцією. – 0,53 д. а.).
 16. Флейчук М. І. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України з урахуванням несприятливих внутрішніх і зовнішніх чинників / А. І. Мокій, М. І. Флейчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів: зб. наук. праць [Редкол.: Відпов. ред. Є.І. Бойко]. – Львів: ІРД НАН України, 2008. – Вип. 3 (71). – 546 с. – С. 44-62 (Особистий внесок: концептуальні підходи до розробки моделі соціально-економічного розвитку України – 0,62 д. а.).
 17. Флейчук М.І. Легалізація ринку праці у сільській місцевості засобами кооперативної діяльності у сфері зеленого туризму / М.І.Флейчук, В.І. Волошин // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 1528 с. – С. 1256-1260 (Особистий внесок: визначено чинники та наслідки тінізації ринку праці у сільській місцевості – 0,21 д. а..
 18. Флейчук М. І. Тенденції міжнародної міграції в умовах посилення глобалізації / М. І. Флейчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: зб. наук. пр. [відпов. ред. Є.І. Бойко]. – Львів, 2009. – Вип. 6 (80). – 586 с. – С.127-124 (0,56 д. а.).
 19. Флейчук М. І. Неефективна трансформація права власності як загроза економічній безпеці перехідних економік / М. І. Флейчук // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч.тр. – Донецк: ДонНУ, 2010. –1050 с. – С. 181-187 (0,44 д. а.).
 20. Флейчук М.І. Валютно-кредитні та фінансові засади зміцнення економічної безпеки держави у процесі поглиблення євроінтеграції / А.І. Мокій, М.І.Флейчук // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках ОЧЭС и ГУАМ: сб. науч. трудов. – Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ. – 856 с. – С.542-547 (Особистий внесок: оцінка ризиків для економічної безпеки з огляду на вірогідність валютної диверсифікації – 0,25 д.а.).
 21. Флейчук М. І. Економічна безпека України в умовах глобальної фінансової дестабілізації / М. І. Флейчук, Я. А. Гончарук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: зб. наук. праць. – Серія „Економічна”. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип. І. – 400 с.– С. 21-36 (Особистий внесок: обґрунтовано роль детінізації економіки в системі забезпечення економічної безпеки – 0,62 д.а.).
 22. Флейчук М. І. Проблеми інституційного вдосконалення процесів міжна­родної трудової міграції в умовах поглиблення євроінтеграції / А. І. Мокій, М. І. Флейчук, І. О. Куревіна // Вісник ЛКА. – Серія „Економічна”. – Вип. 30: зб. наук. праць. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009.– С. 123-128 (Особистий внесок: окреслено вплив нелегальної міграції на рівень національної безпеки – 0,16 д. а.).
 23. Флейчук М.І. Диференціація підходів до аналізу категорії „економічна безпека держави” / М. І. Флейчук, Я. А. Гончарук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: зб. наук. праць [Головний редактор Р. І. Тринько]. – Львів. – 2009. – Вип. 2. – 380 с. – С. 15-31 (Особистий внесок: проаналізовано підходи до трактування та структури поняття економічна безпека держави – 0,53 д. а.).
 24. Флейчук М. І. Методичні аспекти аналізу рівня економічної безпеки регіону / М. І. Флейчук // Вісник Донецького національного університету. – Серія „ Економіка і право”. – Спецвипуск. – Т.1. – 2009. – 327 с.– С. 294-297 (0,25 д. а.).
 25. Флейчук М.І. Домінантні чинники загроз економічній безпеці посттрансформаційних економік у процесі їх міжнародної економічної інтеграції / М.І. Флейчук // Зб. наук. праць ПВНЗ „Буковинський університет”. – Серія „Економічні науки ”. – 2010. – № 6. – Чернівці. – С. 144-149 (0,34 д.а.).
 26. Флейчук М.І. Неформальна зайнятість як загроза економічній безпеці держави / М.І. Флейчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія „Економіка та менеджмент”. – Вип. № 9/1 (43). – Суми: СНАУ, 2010. –– С.11-20 (0,62 д.а.).
 27. Флейчук М.І. Чинники іллегалізації підприємницької діяльності у контексті європейського вектора інтеграції України / М.І. Флейчук // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2010. – № 4. – Дніпропетровськ: Вид-во НГУ. – С.95-98 (0,41 д.а.).
 28. Флейчук М.І. Напрями підвищення ефективності державної стратегії дотримання прав інтелектуальної власності та розвитку ринку інновацій / М.І. Флейчук // Вісник Донецького національного університету. – Серія „Економіка і право”. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – Вип. 1.– С.371-376 (0,37 д.а.).
 29. Флейчук М. І. Інституційне забезпечення регіональної політики: проблеми та перспективи вдосконалення / М. І. Флейчук, А. І. Мокій, О.-Г. О. Дідич // Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку: експертна доповідь. – К.: НІСД, 2007. – 264 с. – С. 121-125 (Особистий внесок: проаналізовано деформації та диспропорції соціально-економічної системи на регіональному рівні – 0,15 д. а.).
 30. Флейчук М. І. Детінізація відносин у сфері підприємництва / М. І. Флейчук// Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь [К. О. Ващенко, З. С. Варналій, Г. М. Білоус та ін.]. – К.: Держкомпідприємництва. – 2009.– 180 с. – С. 83-87 (Особистий внесок: виявлено тенденції тінізації господарської діяльності у сфері малого та середнього бізнесу – 0,29 д. а.). http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=118302&cat_id=37571
 31. Fleychuk M. I. Regional and local development Ukraine: processes, results, prospects / M. I. Fleychuk, A. I. Mokiy // Europe-Ukraine. – K.: NISS, 2008.­– 162 р. – Р. 87-91 (Особистий внесок: визначено чинники неефективності структурних трансформацій у пострадянських країнах – 0,30 д.а.).
 32. Флейчук М.І. Негативні наслідки діяльності неорелігійних організацій в Україні / М. І. Флейчук, У. В. Ткачук // Закономірності та механізми розвитку сучасних соціально-економічних систем: зб. наук. праць. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, 2007. – № 2 (частина ІІ).– 61 с. – С. 44-46 (Особистий внесок: визначено основні сфери діяльності неорелігійних організацій в пострадянських країнах – 0,11 д. а.).
 33. Флейчук М. І. Іллегалізація економічної діяльності / М. І. Флейчук // Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів економічних спеціальностей. – Львів: Вид-во ЛКА, 2007. – 43 с. (2,69 д. а.).
 34. Флейчук М. І. СЕЗ як фактори підвищення рівня іллегалізації / М. І. Флейчук // Трансформація спеціальних економічних зон України в контексті європейської інтеграції: альтернативні інструменти інвестиційної та регіональної політики: Матеріали засідання „круглого столу” [За ред. В. В. Борщевського]. – Львів: РФ НІСД, 2005. – 88 с. – С. 41-45 (0,25 д. а.).
 35. Флейчук М. І. Негативные последствия деятельности отдельных религиозных общин на территории постсоветских государств / М. І.Флейчук, У.В.Ткачук // Россия и современный мир: проблемы политического развития: Материалы ІІІ Международной межвузовской научной конференции. – Москва, 12-13 апреля 2007. – В 2 ч. – Ч.2 [Под. ред. Д. В. Васильева]. – М.: Институт бизнеса и политики, 2007. – 620 с. – С. 153-158 (Особистий внесок: обґрунтовано напрями детінізації господарської діяльності окремих релігійних організацій на території пострадянських країн – 0,20 д. а.).
 36. Флейчук М. І. Необхідність детінізації економіки як чинник економічного зростання / M.I. Флейчук // Модель економічного зростання України в умовах дефіциту ресурсів: Mатеріали роботи „круглого столу” [За ред. д.е.н., проф. А. І.Мокія, к.е.н. Т. Г.Васильціва].– Львів: РФ НІСД, 2007. – 90 с. – С. 82 (0,11 д. а.).
 37. Флейчук М. І. Стратегічні пріоритети протидії наслідкам тінізації політичного процесу / М. І. Флейчук // Вплив політичних циклів на економічне зростання: Матеріали засідання круглого столу [Члени редколегії: В. І. Волошин, М. І. Флейчук, У. В. Ткачук, Н. І. Черкас]. – Львів: Арал, 2008. – 106 с. – С. 86-88 (0,15 д. а.).
 38. Флейчук М. І. Пріоритети зміцнення інтелектуальної безпеки країни у посттрансформаційний період / А.І.Мокій, М.І.Флейчук // Захист прав інтелектуальної власності та правові засади трансферу технологій у перехідних економіках]: матеріали засідання „круглого столу” [За ред. д. е. н., У.В. Ткачук, М.І.Флейчук]. – Львів: РФ НІСД, 2007. – 42 с. – С. 15-28 (Особистий внесок: обґрунтовано напрями протидії тінізації у сфері захисту інтелектуальної власності – 0,52 д. а.).
 39. Флейчук М. І. Вплив політичної корупції на економічне зростання / М. І. Флейчук // Трансформація політич­них еліт після парламентських і президентських виборів: Матеріали засідання „круглого столу” [За ред. д. е. н., проф. Мокія А. І., к. філос. н. Харченко Л. В.]. – Львів: РФ НІСД, 2006. – 96 с. – С. 72-74 (0,15 д. а.).
 40. Флейчук М. І. Негативні аспекти діяльності деструктивних релігійних організацій в Україні / М. І. Флейчук, У. В. Ткачук: зб. матер. VIII міжнародної науково-практичної конференції [„Міжнародна торгівля у контексті європейської інтеграції: проблеми теорії і практики”] (Київ, 27 травня 2005 р.) / УАЗТ. – К.: УАЗТ, 2005. – 300 с. – С. 282-284 (Особистий внесок: виявлено деструктивні економічні наслідки діяльності релігійних організацій в Україні – 0,10 д. а.).
 41. Флейчук М.І. Міжнародна трудова міграція в Україні та проблеми формування інституцій у процесі поглиблення євроінтеграції / А. І. Мокій, М. І. Флейчук, І. О. Куревіна // Українська міграція до Європи та розв’язання пов’язаних із нею регіональних проблем [Текст]: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (Тернопіль, 24 березня 2008 р.) / [За заг. ред. О. С. Власюка]. – К.: ПЦ „Фоліант”, 2008. – 200 с. – С. 135-151 (Особистий внесок: виявлено передумови інтенсифікації нелегальної трудової міграції в Україні – 0,36 д. а.).
 42. Флейчук М.І. Світовий досвід інституційної протидії корупційній діяльності  / А. І. Мокій,  М. І. Флейчук, О.А. Радіца // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : [тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м.Суми, 6-7 травня 2010 р.] / редкол.: О.В. Прокопенко та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 317 с. – С.196-199.
 43. Флейчук М.І. Легалізація економіки та протидія корупції в макромоделі збалансованого соціально-економічного розвитку / Мокій А.І., Флейчук М.І. // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. - Д. : Національний гірничий університет, 2010. - Т.1. - 240 с. - С.5-7.
 44. НЕЛЕГІТИМНІСТЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
 45. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ З ОГЛЯДУ НА ТІНІЗАЦІЮ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
 46. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОРУПЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Презентації виступів на конференціях  (окремі)

 1.  Негативні аспекти діяльності неорелігійних організацій в Україні (Львів, Український  католицький  університет, 12 листопада, 2007 «Церква і бізнес: про чи контра?»).
 2. Передумови світової фінансової кризи та напрями нейтралізації її негативних наслідків в Україні (Київ, Інститут  міжнародних  відносин КНУ ім. Т.Шевченка, Світова фінансова криза та економічна думка, 26  лютого, 2009 «Світова фінансова криза та економічна думка»).
 3. Тенденції світової міграції та їх вплив на Україну (Львів, Інститут регіональних досліджень, 17-18 грудня, 2009 «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка»).
 4. Інституціональні загрози та виклики в процесі міжнародної економічної інтеграції України (Київ, Київський інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, Українська асоціація економістів-міжнародників, 21  жовтня, 2010 «Шляхи досягнення європейських стандартів в економічних та соціальних сферах України»)
 5. Функціонування ВЕЗ з огляду на іллегалізацію економіки (Львів, РФ НІСД у м.Львові, Львівська  комерційна  академія, 4 квітня, 2005 «Трансформація СЕЗ України в контексті європейської інтеграції: альтернативні інструменти інвестиційної та регіональної політики»).
 6. Пріоритети зміцнення інтелектуальної безпеки країни у посттрансформаційний період  (Львів, Львівська комерційна академія, РФ НІСД у м.Львові, 11 грудня, 2007 «Захист прав інтелектуальної власності та правові засади трансферу технологій у перехідних економіках»).
 7. Взаємозв'язок між корупцією та тіньовою економікою і їх вплив на економічне зростання держави (Львів, Львівська комерційна академія, РФ НІСД у м.Львові, 11 грудня, 2008 «Багатовекторність проблематики легалізації  економіки України»).
 8. Нелегітимність нагромадження первинного капіталу як загроза структурних деформацій (Інститут  міжнародних  відносин КНУ ім. Т.Шевченка, 23  березня, 2007, «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку»).
 9. Концептуалізація формування моделі соціально-економічного розвитку нашої країни з урахуванням несприятливих зовнішніх та внутрішніх викликів  (Київ, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 6  лютого 2010 «VII щорічні Академічні читання пам'яті професора В.І.Стріхи, визначного українського вченого-фізика і педагога, ініціатора створення і першого Президента АН вищої школи України»).
 10. Іллегалізація економіки та її вплив на економічну безпеку України в умовах фінансової дестабілізації (Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, Інститут економіки та прогнозування НАН України, 7  квітня, 2009 «Економічна безпека України в умовах загострення світових фінансових стосунків»).
 11. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України з урахуванням несприятливих внутрішніх і зовнішніх чинників у  процесі  євроінтеграції (Тернопіль, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, 11-13 червня 2008, «Будуємо нову Європу: будівельні кластери та стратегії розвитку регіонів при підготовці до Євро-2012»).
 12. Problems of illegal migrations (Львів, Регіональний філіал НІСД у м. Львові, Львівська комерційна академія, ЛГМО Інститут міжнародних економічних досліджень, Українська асоціація економістів-міжнародників, регіональне відділення Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, Фонд ім. Фрідріха Еберта (Представництво в Варшаві), Організація з регулювання міграційних процесів (СЕМЕ), організація "Міграційний Діалог", Міжнародних наукових мереж (США, Канада, Іспанія, Франція, Німеччина та Італія) 21-22 вересня 2007 Економічний розвиток регіону, торговельний обмін, міграція та трансфер коштів мігрантів).
 13. Валютно-кредитні та фінансові засади зміцнення економічної безпеки держави у процесі поглиблення євроінтеграції (Севастополь, Донецький  національний університет, Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м.Свіштов, Болгарія, 23-26 вересня, 2009 «Проблеми і перспективи співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках ЧЕС та ГУАМ»).
 14. Інституційні передумови та наслідки деформації соціально-економічної системи на посттрансформаційному етапі розвитку в Україні (Тернопіль, Тернопільський національний економічний  університет, 22-23 жовтня, 2009, «Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін»).
 15. Тіньова економіка як виклик державній політиці. 2004р., Мокій А.І., Флейчук М.І.
 16. Боротьба з тіньовою економікою як напрямок економічної політики держави. Серпень 2004р., Мокій А.І., Флейчук М.І.
 17. Глобалізація і проблеми розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів.
 18. Легалізація економіки в системі зміцнення економічної безпеки в умовах глобалізації

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"