Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

 

Семів Сергій Романович, кандидат економічних наук, доцент.

У 1998 році закінчив факультет міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини"  (диплом з відзнакою КД № 900023).

Кандидат економічних наук з 2001 року. Дисертацію захистив 9 жовтня 2001 року у спеціалізованій вченій раді в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Диплом  ДК № 012709  від 12 грудня 2001 року.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

грудень 2001 - лютий 2004 рр. - асистент кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії;

лютий 2004 - по даний час - доцент кафедри міжнародних економічних відносин.

Семів С.Р. читає лекції та проводить практичні і семінарські заняття для студентів Інституту економіки та фінансів ЛКА, факультету міжнародних економічних відносин, заочної освіти спеціальностей „Фінанси", „Банківська справа", „Маркетинг", „Менеджмент організацій", „Економічна кібернетика" з дисциплін „Міжнародна економіка", „Міжнародні економічні відносини", „Міжнародна торгівля".

 

 

Участь у госпдоговірних науково-дослідних темах

У 2001-2007 рр. працював як співвиконавець над виконанням 8 державних науково-дослідних тем, зокрема:

-   науково-дослідна тема № 256/97 "Перспективи розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі" (номер державної реєстрації 0197U017310), підтема № 15 "Зовнішньоекономічна діяльність споживчої кооперації України",

-   науково-дослідна тема "Дослідження кон'юнктури ринків основних видів сільськогос­подарської продукції України" (за замовленням управління харчової промис­ловості, торгівлі та побуту Львівської облдержадміністрації) (відповідальний виконавець);

-   конкурсна науково-дослідна робота "Прогноз ринку праці на 2001-2005 роки. Варіантний підхід (на прикладі Львівської області), VI етап "Розробка варіантів прогнозу регіонального ринку праці на 2005 рік";

-   розробка Регіональної програми економічного розвитку споживчої кооперації Львівської області на 2001-2005 рр.,

-   розробка Регіональної програми розвитку малого і середнього бізнесу Львівської області на 2001-2002 рр.,

-   "Економічна безпека України" (за замовленням Української академії зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції).

-   "Стратегія соціально-економічного розвитку споживчої кооперації України (до 2011 р.)",

-   "Комплексна програма розвитку споживчого ринку Львівської області на 2003-2006 рр." (заступник керівника теми);

-   «Розробка методичних підходів, оцінка та проведення прогнозних розрахунків впливу вступу України до СОТ на результати функціонування господарського комплексу м. Києва».

 

Брав участь у роботі громадського слухання „Стратегія підвищення конкурентоспроможності регіону" - 20 березня 2006 р. (організатори: Львівська ТПП, Рада конкурентоспроможності України, Центр інвестиційно-інноваційних програм Національного інституту стратегічних досліджень, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Фонд "Інформаційне суспільство України").

 

У 2006 р. виграв конкурс на отримання гранту Президента України. Був науковим керівником державної науково-дослідної господоговірної бюджетної теми: «Міжнародна інтеграція кооперативного сектору економіки в умовах активізації співробітництва України та ЄС» відповідно до Розпорядження Президента України "Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених" від 14 грудня 2005 р. № 1279/2005-рп.

Номер державної реєстрації: 0106U011601

Тема завершена: у грудні 2006 р. та затверджена Державним фондом фундаментальних досліджень.

 


В дослідженнях доц. С. Семіва пріоритет отримали трансформація кооперативного сектору економіки в країнах Центральної та Східної Європи та перспективи розвитку міжнародного кооперативного руху в умовах глобалізації.

Найважливіші праці:

Монографії

 1. Семів С. Регіональні суспільні системи / НАН України, ІРД; Відп. ред. Л.К. Семів. – Львів, 2007. – 496 с.

Посібники

 1. Семів С. Міжнародна торгівля: навчальний посібник у тестах / [укл. Семів С.Р., Бабець І.Г., Макар Н.М.]. - Львів, вид-во ЛКА, 2009. – 332 с.

Журнальні статті

 1. Семів С., Гончарук Я., Мокій А. Досвід Австрійської Республіки у контексті формування стратегії й тактики міжнародної інтеграції // Фінанси України. – 2003. - № 10. – С. 3-13.
 2. Семів С., Гончарук Я., Мокій А. Досвід Австрійської Республіки у контексті формування стратегії й тактики міжнародної інтеграції // Бухгалтерський облік і аудит. -  2003. - №9.

 

Зарубіжні публікації

 1. Semiv S., Gonczaruk J., Mokij A. Okreslenie strategii I taktyki integracji Ukrainy z Unia Europejska // Przedsiebiorczosc Mlodziezy. Szanse, Bariery, Perspektywy. – Wybrane artykuly pod redakcja prof. dr Janusza Merskiego I prof. dr Kazimierza Piotrkowskiego. – Warszawa, 2003. - S. 277-284.
 2. Semiv S., Gonczaruk J., Mokij A. Формування стратегії і тактики міжнародної інтеграції України до Європейського Союзу // Problemy kreowania przedsiebiorczosci na etapie pelnej akcesji Polski do Unii Europejskiej. – Wybrane artykuly pod redakcja prof dr hab Jana Chojka i doc. dr Jadwiga Wyzinska-Ludian. – Stalowa Wola, 2003. - S. 62-70.

Інші публікації

 1. Антонюк Я. М., Мокій А. І., Семів С. Р. Економічні аспекти міжнародної інтеграції споживчої кооперації України // Зб. наук. пр. міжн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі". – Львів: Коопосвіта, 1998. - Ч. 1. - С. 305-308.
 2. Мокій А. І., Семів С. Р. Дослідження ефективності здійснення зовнішньо-економічних операцій споживчої кооперації України // Зб. наук. пр. міжн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі". – Львів: Коопосвіта, 1998. – Ч.ІІ. - С.91-98.
 3. Семів С. Р. Методичні аспекти оцінки ефективності зовнішньоекономічних операцій сільськогосподарських підприємств // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. - Випуск 6. - Львів: Коопосвіта, 1999. – С. 166-173.
 4. Семів С. Р. Теоретико-методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості регіонів і галузей економіки // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: Зб. наук. пр. – Донецьк: ДонДУ, 2001. – С. 467-469.
 5. Семів С. Р. Таксонометричний аналіз конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації у відкритій економіці // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. – Вип. 11. - Львів: Коопосвіта, 2001. – С. 202-211.
 6. Дуда М. Г., Садова У. Я., Семів Л. К., Семів С. Р. Факторний аналіз пропозиції праці в регіоні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Соціальні аспекти регіональної політики: Зб. наук. пр. – Вип. ІХ. – Львів: ІРД НАН України, 1999. – С. 223-242.
 7. Дацків Р. М., Мокій А. І., Семів С. Р. Регіональні аспекти формування загальнодержавної стратегії залучення іноземних інвестицій // Зб. матеріалів другої наук.-практ. конф. УАЗТ "Диверсифікація зовнішньоекономічних зв'язків України в умовах ринкової трансформації національної економіки". – К.: УАЗТ, 1999. - С. 84-88.
 8. Мокій А. І., Семів С. Р. До питання оцінки обсягів та динаміки "неофіційних" зовнішньоторговельних операцій (методичний аспект) // Зб. доповідей міжн. наук.-практ. конф. "Соціально-економічний розвиток України. Проблеми статистики - 1998", Львів, Шкло, жовтень 1998 р. – К.: НДІ Держкомстату України, 1999. - С. 254-256.
 9. Лапшина І. А., Мокій А. І., Семів С. Р. Проблеми регулювання ринку праці у депресивних праценадлишкових районах // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. – Вип. 7. – Львів: Коопосвіта, 2000. - С. 45-48.
 10. Мокій А. І., Семів С. Р. Вжишневська Т. Т. Основні передпроектні рішення зі створення спеціальних економічних зон у Львівській області // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. - Донецк: Донеччина, 2000. - С. 82-84.
 11. Семів С. Р. Трансформація кооперативного сектора як напрям прискорення суспільно-економічних перетворень у перехідних економіках // Економіка України: реалії, перспективи розвитку ринкових відносин: Міжвідомчий наук. зб. – Київ, 2000. – Т. 20. – С. 228-232.
 12. Мокій А. І., Семів С. Р. Державний протекціонізм у процесі інтеграції кооперативного сектора економіки // Зб. матеріалів ІV міжн. наук.-практ. конф. УАЗТ "Проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах", 25 травня 2001 р. - К.: УАЗТ, 2001. - С. 58-64.
 13. Мокій А. І., Лапшина І. А., Семів С. Р. Методологічні засади та методичні аспекти оцінки соціально-економічного ефекту та обґрунтування пріоритетів трансформації суспільно-економічних відносин у контексті зовнішньоекономічної інтеграції України // Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи: Зб. наукових праць. Випуск 4. Частина 2. - К.: УАЗТ, 2000. - С.7-16.
 14. Семів С. Р. Міжнародний досвід трансформації кооперативних систем до умов глобальної конкуренції // Зб. матеріалів ІV міжн. наук.-практ. конф. УАЗТ "“Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України”", 2002 р. - К.: УАЗТ, 2002.
 15. Семів С.Р., Рехлецька А.А. Організаційно-управлінські заходи щодо прийому капіталів у системі споживчої кооперації: стратегія і операційні завдання // Зовнішня торгівля: право та економіка. Зб. наукових праць. Випуск 1(5). – К.: УАЗТ, 2000. – С. 337-340.
 16. Семів С.Р., Мокій А.І. Кооперативний сектор економіки в процесі інтеграції України у світове господарство // Зовнішня торгівля: право та економіка. Зб. наукових праць. Випуск 1(5). – К.: УАЗТ, 2000. – С. 319-336.
 17. Семів С.Р., Мокій А.І. Стратегія міжнародної кооперативної інтеграції в контексті перехідних економік Європи // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття / Збірник наукових праць учасників конференції. – К.: Укоопосвіта, 2001. - С. 105-112.
 18. Семів С. Р. Організаційно-економічні засоби підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації на зовнішньому ринку // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіонально-суспільні системи (Збірник наукових праць). Випуск 3 (XLVII) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. Редактор академік НАН України М.І. Долішній, Ч. 1. – Львів, 2004. – 446 с. – С. 330-338.
 19. Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 рр.)  (авт. колектив під заг. керівництвом С.Г. Бабенка) // Вісті. Діловий вісник. - 2004. - № 15 (268). – 32 с.
 20. Семів С.Р., Мокій О.А. Світова організація торгівлі: шлях до Європи чи дорога темним тунелем до вимріяного просвітлення // Праці Четвертої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених „Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 3. / Ред. кол. Ступін О. Б. (голова), Александров І. О. та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 239-241.
 21. Антонюк Я.М., Григорців М.В., Семів С.Р. Стратегічні напрями розвитку споживчого ринку регіону в умовах трансформації економіки // Торгівля і ринок України: Темат. збірник наук. праць. Вип. 19, т. 2 / Голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – С. 169-174.
 22. Антонюк Я.М., Григорців М.В., Семів С.Р. Напрями посилення економічного потенціалу приватних господарств населення на регіональному споживчому ринку // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Наукові праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 12 травня 2005 року у Хмельницькому економічному університеті. [У 2-х частинах]. Ч.2. – Чернівці: Букрек, 2005. – С. 7-10.
 23. Семів С.Р., Тарнавська К.І. Досвід економічних та культурних перетворень країн колишньої Югославії у контексті поглиблення євроінтеграції // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право: Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 19-20 травня 2005 р. / За ред. В.Й. Лажніка і В.С.Федонюка. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – 510 с.
 24. Семів С. Р. Вплив вступу України до СОТ на господарський комплекс споживчої кооперації України // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 18. Частина 1. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. - С. 235-239.
 25. Мокій А.І., Семів С.Р., Моренова Н.Ю. Заходи поглиблення співпраці споживчої кооперації України з європейськими кооперативними організаціями як чинник прискорення Євроінтеграції // Аналітичні огляди проблем і подій суспільного розвитку. - Випуск 18 (54).  – К.: НІСД. – 2006.  
 26. Семів С.Р., Писаренко С.М., Моренова Н.Ю. Конкурентоспроможність економіки України в умовах євроінтеграції // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2006. – 1304 с. – с. 884-890.
 27. Семів С. Р. Міжнародна кооперація як чинник європейської інтеграції // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 21.  – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. – c. 86-94.
 28. Семів С.Р., Семів Л.К., Кашуба Я.М. Модель контролю за профілактикою йододефіцитних захворювань у Львівській області // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. пр. / ред. – доц. Ю.М. Панишко. – Львів: «ПП Бодлак», 2006. – вип. 15. – с. 21-25. 
 29. Писаренко С.М., Семів С.Р., Федоришин Н.Ю. Конкурентоспроможність регіонів України в умовах поглиблення міжнародної інтеграції // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 72. Вип. 59. Економічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. - С. 58-63.
 30. Семів С.Р. Фактори розвитку інфраструктури ЗЕД споживчої кооперації України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Споживча кооперація ХХІ ст.: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку». – Полтава: РВВПУСКУ, 2008. - c. 80-83.
 31. Семів С.Р. Фактори розвитку інфраструктури ЗЕД споживчої кооперації України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. -№ 1 (32). – С. 46-49.
 32. Семів С.Р. Вплив світової фінансової кризи на діяльність споживчої кооперації України // Вісник Львівської комерційної академії [ред. кол. : Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. Д. Вовчак]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 30. - С. 127-132 с. – (Серія економічна).
 33. Семів С.Р. Перспективи поглиблення міжнародної інтеграції та участі споживчої кооперації України у міжнародному кооперативному русі // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 8. - С. 127-132 с. – (Серія Гуманітарні науки).
 34. Семів С.Р. Передумови становлення та розвитку міжнародного економічного співробітництва споживчої кооперації України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього». – Вінниця: Вінницька облспоживспілка, 2010. – С. 402-408.
 35. Семів С.Р. Пріоритети співробітництва споживчої кооперації України з європейськими кооперативними інституціями // Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири: збірник наукових доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – С. 304-311.
 36. Семів С.Р. Потенційні наслідки членства України в СОТ для системи споживчої кооперації // Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири: збірник наукових доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – С. 131-138.

 

Презентації виступів на конференціях

 1. Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку споживчої кооперації України в ринкових умовах" (м. Київ, листопад 1998 р.).
 2. Міжнародна науково-практична конфеенція "Соціально-економічний розвиток України. Проблеми статистики - 1998" (м.м. Львів, Шкло, жовтень 1998 р.).
 3. Друга науково-практична конференція “Диверсифікація зовнішньоекономічних зв'язків України в умовах ринкової трансформації” (м. Київ, червень 1999 р.).
 4. Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та іноземного інвестування (регіональні аспекти)" (м. Донецьк, 1999 і 2000 рр.).
 5. ІV міжнародна науково-практична конференція "Проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах" (м. Київ, травень 2001 р.).
 6. Міжнародна науково-практична конференція “Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття” (м. Київ, червень 2001 р.).
 7. Друга міжнародна економетрична конференція “Економетричні методи і моделі в економіці: теорія і практика” (м. Львів, вересень 2001 р.).
 8. ІV міжнародна науково-практична конференція УАЗТ “Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України” (м. Київ, 2002 р.).
 9. Четверта міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених „Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, ДонНУ, 2003).
 10. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 12 травня 2005 року у Хмельницькому економічному університеті «Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період» (м. Чернівці, 2005 р.).
 11. ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право» (м. Луцьк, 19-20 травня 2005 р.).
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Споживча кооперація ХХІ ст.: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку» (м. Полтава, жовтень 2008 р.).
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього» (Вінниця, 2010 р.).
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири» (м. Київ, листопад 2010 р.).
 15. науково-практичні конференції викладацького складу та аспірантів Львівської комерційної академії (м. Львів, вересень 2000-2010 рр.).
 16. громадські слухання „Стратегія підвищення конкурентоспроможності регіону” (20 березня 2006 р., м. Львів, Львівська ТПП).
 17. круглий стіл «Конкурентоспроможність підприємств в умовах активізації транскордонного співробітництва» (грудень 2010 р., м. Львів, Львівський філіал НІСД).

Газетні статті

 1. Семів С. Р. Міжнародна кооперація як чинник євроінтеграції // Вісті. Діловий випуск. – 2006. – №.
 2. Семів С.Р. Вплив світової фінансової кризи на діяльність споживчої кооперації України // Вісті. Діловий випуск. – 2009. - № 12 (877). – С. 1-4.

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"